Aktualności

 • Coraz bliżej wprowadzenia podatku od sprzedaży detalicznej

  Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Podatnikami tego podatku mają być sieci handlowe oraz sprzedawcy detaliczni nienależący do sieci handlowych.

  18-04-2016 09:31 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Klienci parabanków z większą ochroną

  11 marca br. wchodzi w życie część przepisów nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Zmiany mają ograniczyć możliwość pobierania przez firmy parabankowe nadmiernie wysokich odsetek i prowizji od kredytów.

  04-04-2016 09:55 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Rządowe plany wprowadzenia stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych

  Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych oraz zniesienie zróżnicowania minimalnego wynagrodzenia za pracę - to najważniejsze zmiany, jakie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  04-04-2016 09:44 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Nowe zasady podpisywania umów o pracę

  22 lutego br. weszła w życie większość przepisów nowelizacji Kodeksu pracy, która ma na celu ograniczenie nadużywania umów o pracę na czas określony.

  29-03-2016 12:25 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Prowadzenie książki kontroli jest jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy

  Swoboda działalności gospodarczej w swojej istocie zakłada wolne i równe dla każdego przedsiębiorcy podejmowanie oraz wykonywanie działalności gospodarczej. Wolność ta nie jest jednak nieograniczona i podlega kontrolom jej zgodności z obowiązującymi przepisami. W tym celu ustawodawca nałożył określone obowiązki nie tylko na organ kontroli, ale również na samego przedsiębiorcę. W przypadku wszczęcia kontroli, przedsiębiorca jest zobowiązany do przedstawienia organowi kontrolującemu prowadzonej przez siebie książki kontroli. Czy przedmiotowa książka kontroli może być prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej?

  18-03-2016 11:32 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Zmiana zasad opodatkowania PIT odpraw i odszkodowań w spółkach Skarbu Państwa

  Od 1 stycznia br. nastąpiły zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych odszkodowań i odpraw w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mają na celu ograniczenie zjawiska wypłacania zbyt wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa.

  04-03-2016 13:59 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Prawo opcji jako sposób zwiększenia zakresu zamówienia

  Zamawiający inicjując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zdecydować się na rozszerzenie zamówienia podstawowego o dodatkowe zamówienie opcjonalne, którego treść i maksymalny zakres zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dla wykonawcy oznacza to, że podpisując umowę z prawem opcji nabywa on roszczenie tylko do zamówienia podstawowego, a obowiązek wykonywania opcji rozpocznie się jedynie w momencie, kiedy zamawiający się na to zdecyduje. Powyższe uprawnienie zamawiającego określane jest, jako prawo opcji.

  04-03-2016 13:57 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Banki wciąż mylą dłużników przy zajmowaniu rachunków bankowych

  W praktyce istnieje duży problem związany z omyłkowym zajmowaniem rachunku bankowego, gdy dłużnik ma podobne lub takie same dane osobowe. Nie pomogły w tej sprawie nawet zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego, wprowadzone w 2013 roku.

  04-03-2016 13:56 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Resort finansów pracuje nad przepisami dotyczącymi klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

  Ministerstwo Finansów przygotowało założenia zmian Ordynacji podatkowej. Regulują one między innymi kwestie, związane z klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania. Warto wiedzieć, kiedy będzie można ją zastosować i jakie uprawienia będzie miał podatnik w takiej sytuacji.

  25-02-2016 12:27 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Problem ryczałtów za noclegi w kabinie pojazdu ma być uregulowany prawnie

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało projekt nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie ustawy o transporcie drogowym, który ma na celu uregulowanie kwestii zwrotu przez pracodawcę kosztów noclegu pracownikom - kierowcom, którzy będąc w trasie i wykonując obowiązki pracownicze śpią w kabinie ciężarówki/pojazdu. Tę kwestię rozstrzygnął w 2004 roku Sąd Najwyższy w uchwale wydanej w składzie siedmiu sędziów.

  25-02-2016 12:26 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Nadawanie pism do sądów administracyjnych i urzędów po uchwale NSA z 19 października 2015 r.

  Po niedawnej uchwale, jaką wydał Naczelny Sąd Administracyjny istnieje obawa, czy strony spraw przed sądami administracyjnymi lub urzędami będą mogły wnosić w terminie pisma do tych instytucji.

  25-02-2016 12:24 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Kto zapłaci podatek bankowy?

  Od 1 lutego br. instytucje finansowe w Polsce mają obowiązek płacić podatek bankowy. Bank PKO BP już zapowiedział podwyżkę opłat i prowizji, aby zrekompensować sobie straty wynikające z obowiązku jego płacenia. Najprawdopodobniej inne banki także zwiększą opłaty dla klientów.

  25-02-2016 12:23 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Skutki podatkowe przekazania nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów

  Przekazanie nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów w celu ich umorzenia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

  25-02-2016 12:15 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Resort finansów chce wprowadzić koncyliacyjne metody rozwiązywania sporów fiskusa z podatnikami

  Wprowadzenie tzw. procedury konsultacyjnej, porozumienia i mediacji, jako form rozwiązywania sporów pomiędzy podatnikami z organami podatkowymi - przewiduje projekt założeń Ordynacji podatkowej, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów.

  04-02-2016 19:05 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Resort finansów chce zmienić zasady związane z uzyskiwaniem nadpłat

  Zmiana definicji nadpłaty, uregulowanie całościowo instytucji nadpłaty w jednej Ordynacji podatkowej oraz ułatwienia w procedurze dochodzenia nadpłat i zwrotów podatku - przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt założeń Ordynacji podatkowej.

  26-01-2016 14:53 Kancelaria Prawna Skarbiec
Wiadomości - najważniejsze informacje
Wiadomości
Tematy
Informatory
Nauka dla Każdego
Tylko Zdrowie
Duży Format
Telewizyjna