Colian miał 11,83 mln zł zysku netto w I poł. 2011 r., wzrost o 21,8% r/r

ISI
23.08.2011 08:27
A A A Drukuj
Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej

Warszawa, 23.08.2011 (ISB) - Spółka spożywcza Colian (dawniej Jutrzenka Holding) miała 11,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2011 roku wobec 9,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 14,51 mln zł wobec 12,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 300,40 mln zł wobec 289,83 mln zł rok wcześniej.

Spółka nie podała w raporcie danych za sam II kw. br. Natomiast w I kw. 2011 r. miała 9,20 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 7,99 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 149,47 mln zł wobec 139,41 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2011 roku spółka miała 1,07 mln zł straty netto wobec 1,18 mln zł zysku rok wcześniej.
             
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  półrocze / 2011 półrocze /2010 półrocze / 2011 półrocze /2010  
  I. Przychody netto za sprzedaży produktów, towarów i materiałów 300 399,00 289 832,00 75 719,00 72 382,00  
  II. Koszt własny sprzedaży 201 744,00 180 559,00 50 852,00 45 092,00  
  III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 510,00 12 648,00 3 657,00 3 159,00  
  IV. Zysk (strata) brutto 15 642,00 12 443,00 3 943,00 3 107,00  
  V. Zysk (strata) netto 11 827,00 9 708,00 2 981,00 2 424,00  
  VI. Aktywa razem 783 229,00 784 212,00 196 465,00 189 158,00  
  VII. Zobowiązania razem 187 164,00 218 416,00 46 948,00 52 684,00  
  VIII. w tym zobowiązania krótkoterminowe 123 422,00 163 095,00 30 959,00 39 340,00  
  VIII. Kapitał własny 596 065,00 565 796,00 149 517,00 136 475,00  
  Kapitał zakładowy 22 930,00 22 930,00 5 752,00 5 531,00  
  Srednioważona liczba akcji w okresie 141 267 222,00 142 684 460,00 141 267 222,00 142 684 460,00  
  XII. Liczba akcji na dzień bilansowy 140 808 313,00 142 684 460,00 140 808 313,00 142 684 460,00  
  XIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 4,23 3,97 1,06 0,96  
  XIV. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,08 0,07 0,02 0,02  
  XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 097,00 44 731,00 2 041,00 11 171,00  
  XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 182,00 -1 891,00 -2 819,00 -472,00  
  XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 714,00 -59 974,00 -936,00 -14 978,00  
             (ISB)Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu

Wypróbuj prenumeratę cyfrową Wyborczej

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych,
lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej.