Aprecjacja

To wzrost wartości waluty krajowej w stosunku do walut zagranicznych. Aprecjacja jest rezultatem nadwyżki popytu na walutę nad jej podażą i powoduje relatywny wzrost ceny towarów importowanych oraz spadek cen towarów eksportowanych. Pośrednio do występowania aprecjacji przyczynia się m.in. wzrost atrakcyjności towarów krajowych na rynkach zagranicznych, wzrost inwestycji zagranicznych oraz wzrost oprocentowania obligacji rządowych lub bonów skarbowych.

Z jednej strony, aprecjacja jest zjawiskiem pozytywnym, ponieważ wpływa na zwiększenie siły nabywczej waluty krajowej, poprzez wzrost konkurencyjności importu nasila napływ zagranicznego kapitału oraz wpływa na zmniejszenie poziomu inflacji. Aprecjacja przyczynia się również do obniżenia kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego. Z drugiej zaś strony, aprecjacja powoduje, że eksport staje się mniej opłacalny, w przeciwieństwie do importu, co niewątpliwie pogarsza bilans płatniczy. Zdarza się, że władze monetarne państwa, broniąc waluty krajowej przed spadkiem jej wartości, chcą spowodować aprecjację waluty.

Do tego celu służą dwa narzędzia polityki pieniężnej, mianowicie operacje otwartego rynku oraz zmiany stóp procentowych. Najprościej rzecz ujmując, operacje otwartego rynku polegają na wykupie bądź sprzedaży waluty krajowej. Aby wywołać aprecjacje bank centralny wykupuje walutę krajową, wykorzystując do tego rezerwy walutowe. Drugim sposobem wywołania aprecjacji jest poniesienie stóp procentowych.

Gdy kurs EUR/PLN spada z poziomu 4,17 do 4,07, czyli zmniejszenie kursu oznacza de facto, że kupując w kantorze określoną ilość euro zapłacimy mniej złotych niż musielibyśmy zapłacić za tą samą ilość przed zmianą kursu, dlatego mówimy, że zwiększyła się wartość waluty krajowej i nastąpiła jej aprecjacja.

Zjawiskiem przeciwnym do aprecjacji jest deprecjacja.

Oprac. Paulina Sojczyńska

Słownik

  • A - E

  • F - J

  • K - O

  • P - U

  • W - Z

Zobacz więcej haseł z kategorii: