Bank centralny

Jest to instytucja państwowa, która poprzez prowadzenie polityki pieniężnej ma za zadanie przeciwdziałaniu wzrostowi inflacji. Bank centralny ma obowi±zek jako bank wszystkich krajowych banków dbać o utrzymanie stabilno¶ci cen i warto¶ć krajowego pieni±dza.

Polityka banków centralnych jest czynnikiem o podstawowym znaczeniu dla kształtowania się kursów walutowych, a ich wpływ na kursy jest bez porównania większy niż jakichkolwiek innych instytucji państwowych. Bardzo często zmiany kursów walutowych s± jedynie pochodn± ogólniejszej polityki monetarnej i działań podejmowanych np. dla zapewnienia stabilno¶ci cen b±dĽ stymulowania wzrostu gospodarczego, zdarza się jednak, że bank centralny podejmuje akcje służ±ce bezpo¶rednio umocnieniu lub osłabieniu krajowej waluty. Dysponuje szeregiem narzędzi, które to umożliwiaj±.

Oprac. Kaja Grzybowska

Słownik

  • A - E

  • F - J

  • K - O

  • P - U

  • W - Z

Zobacz więcej haseł z kategorii: