KNF zatwierdziła prospekt emisyjny JHM Development

ISBNews
02.01.2015 09:01
A A A


Warszawa, 02.01.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny JHM Development sporządzony w związku z zamiarem wprowadzenia do obrotu na GPW 41.702.500 akcji serii A2, podała spółka. JHM Development opublikował prospekt emisyjny i podkreśla, że nie jest z nim związana oferta akcji.

"Prospekt został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 41.702.500 Akcji zwykłych na okaziciela serii A2" - czytamy w komunikacie.

Na dzień prospektu kapitał spółki dzieli się na 69.200.000 akcji, w tym 27.497.500 akcji serii A1 i 41.702.500 akcji serii A2.

"Prospekt jest sporządzony w związku z ubieganiem się emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 41.702.500 zwykłych na okaziciela serii A2 emitenta i wartości nominalnej 2,50 zł każda akcja" - czytamy w prospekcie.

"Zarząd emitenta niniejszym oświadcza, iż jego zdaniem na datę prospektu emitent i grupa dysponują wystarczającym poziomem kapitału obrotowego w wysokości zapewniającej pokrycie bieżących potrzeb operacyjnych" - napisała też spółka.

W listopadzie 2014 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w sprawie scalenia akcji spółki oraz o oznaczeniu nową serią A1 wszystkich akcji serii A, B i D, natomiast serią A2 - akcji serii C. Ponadto ustalono wartość nominalną akcji serii A1 i A2 na 2,50 zł wobec 0,50 zł w przypadku akcji serii A-D. Scalenie akcji zostało zarejestrowane przez sąd pod koniec listopada.

Akcje serii A2 nie są zdematerializowane do chwili ich rejestracji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

JHM Development to firma deweloperska z grupy Mirbudu. Realizuje inwestycje na terenie województwa mazowieckiego, jest operatorem Centrum Hal Targowych Marywilska 44. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2011 r.

(ISBnews)