Port Gdynia zwiększył zysk netto o 133,8%, przeładunki - o 9,9% w 2014 r.

ISBNews
27.01.2015 08:42
A A A


Warszawa, 27.01.2015 (ISBnews) - Zarząd Morski Portu Gdynia odnotował zysk netto w wysokości 110,1 mln zł w ub.r., co oznacza wzrost o 133,8% r/r, podała spółka. Port Gdynia osiągnął w ub.r. największą w swojej 92-letniej historii wielkość przeładunków: 19,41 mln ton (wzrost o 9,9% r/r).

"Według wstępnej wersji sprawozdania finansowego (przed weryfikacją przez biegłego rewidenta) ubiegły rok ZMPG-a S.A. zakończył zyskiem netto w wysokości 110,1 mln zł. Wzrost wyniku finansowego, w stosunku do roku 2013, o 63 mln zł (+134%) wiąże się głównie z prywatyzacją spółki BTDG - Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o. Zysk z transakcji wyniósł 45,4 mln zł" - czytamy w komunikacie.

BTRG zostało sprzedane w ub.r. na rzecz OT Logistics za kwotę 57,83 mln zł.

"Pod względem operacyjnym miniony rok był bardzo udany. Obroty ładunkowe wzrosły o blisko 10% osiągając rekordowy poziom 19,4 mln ton. Przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 3,2%, co przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów operacyjnych o 1,2% zaowocowało wzrostem zysku z działalności operacyjnej o 26%" - czytamy dalej.

Systematycznie rosnący wskaźnik EBITDA obrazuje zdolność ZMPG-a do generowania środków na inwestycje z podstawowej działalności, podkreślono także.

Zysk EBIT wzrósł o 26,0% r/r do 30,84 mln zł, a zysk EBITDA - o 11,6% do 68,62 mln zł.

Przeładunki towarów osiągnęły rekordowy poziom 19.408,3 tys. ton, co w porównaniu do 2013 roku oznacza wzrost o 9,9 %, a w liczbach rzeczywistych o 1.749,7 tys. ton.

"Podobnie jak w roku 2013, w roku ubiegłym największe wzrosty zanotowano w grupie drobnicy osiągając przyrost na poziomie + 1.639,9 tys. ton (+14,8%). Istotny wzrost nastąpił również w grupie zbóż, przyrost + 724,0 tys. ton (+ 33,2%). Największy procentowy wzrost przeładunków, na poziomie + 271,4%, odnotowano w grupie ropa i przetwory naftowe, co przełożyło się na dodatkowe 167,7 tys. ton ładunku. W skali całego Portu Gdynia grupa ta ma jednakże marginalne znaczenie" - napisano w materiale.

Spadki odnotowano w trzech grupach ładunkowych, tj. węgiel i koks, inne masowe oraz drewno, a wyniosły one odpowiednio - 21,9% (- 579,2 tys. ton), - 9,4% (- 154,0 tys. ton) oraz - 51,3% (- 48,7 tys. ton).

Spółka podkreśla też, że "powtórzenie wyniku roku 2014 będzie dla Portu Gdynia satysfakcjonujące" w 2015 r.

ZMPG przedstawił też plany inwestycyjne. W okresie 2015-2017 łączne nakłady na inwestycje mają wynieść 610,31 mln ł, w tym 211,71 mln zł w 2015 r., 236,36 mln zł w 2016 r. i 162,24 mln zł w 2017 r. (wobec 192,37 mln zł w 2014 r.).

W najbliższych trzech latach spółka chce przeznaczyć na infrastrukturę portową - łącznie 547,73 mln zł (odpowiednio w kolejnych latach: 176,05 + 212,78 + 158,90 mln zł); suprastrukturę (place składowe, magazyny, budynki biurowe i pomocnicze) - łącznie 57,91 mln zł (odpowiednio w kolejnych latach:  33,74 + 22,15+ 2,02 mln zł); zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ? łącznie 4,66 mln zł.

W latach 2003-2014  ZMPG-a S.A. zainwestował w rozbudowę i modernizację portu ok. 959 mln zł (w tym ponad 70% w infrastrukturę portową). Z zainwestowanych kwot około 212 mln zł pochodzi z funduszy europejskich.

(ISBnews)