Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
26.06.2015 18:31
A A A


Akcjonariusze Atlus TFI zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2014 r. na kapitał zapasowy. Kwota 32,5 mln zł z kapitału zapasowego zostanie przeznaczona na skup akcji własnych, wynika z uchwał walnego.

Orbis wyemitował 300 tys. obligacji zwykłych, na okaziciela serii ORB A 260620, o wartości nominalnej 1 000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł. Cena emisyjna obligacji jest równa ich wartości nominalnej, podała spółka. Środki z emisji zostaną przeznaczone na spłatę części kredytu w Pekao i Société Generale na kwotę 480 mln zł.

Agencja ratingowa Moody's potwierdziła długoterminowy i krótkoterminowy rating depozytowy Banku Millennium na poziomie 'Ba1/NP/perspektywa stabilna' oraz podwyższyła bazową ocenę kredytową (BCA) do poziomu 'ba3' z 'b1', podał bank.

Grupa Kęty prognozuje dla II kwartału br. 490-495 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (wzrost o 11% r/r), 48-50 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego, 63-65 mln zł EBITDA oraz 84-86 mln zł zysku netto, porównywalnie do ubiegłego roku, podała spółka.

Akcjonariusze BBI Development upoważnili zarząd do nabywania do 5,8 mln akcji własnych spółki po cenie nie wyższej niż 2 zł w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego. Skup akcji własnych nastąpi do 30 czerwca 2016 roku, podała spółka. Na skup akcji na najbliższy rok zostanie przeznaczona kwota ok. 3 mln zł.

Akcjonariusze 11bit Studios zdecydowali o ubieganiu się o wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podała firma. Debiut planowany jest na jesień br.

Akcjonariusze LPP zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty w wysokości 57,99 mln zł z  zysku za 2014 r., podała spółka

Ostateczna wartość zobowiązań wynikających z przeprowadzenia programu dobrowolnych odejść (PDO) u każdego z pracodawców w grupie PKP Cargo wyniesie 64,6 mln zł, podała spółka.

Akcjonariusze Rawlplug zdecydowali o przeznaczeniu 10,74 mln zł na dywidendę, co daje wypłatę w wysokości 0,33 zł na akcję, podała spółka.

Akcjonariusz Mirbudu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok, podała spółka.

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń zanotowało wzrost o 13% w skali składki przypisanej brutto do 570 mln zł w 2014 r. Zysk netto wyniósł 1,6 mln zł wobec 2,14 mln zł rok wcześniej. Spółka stawia w tym roku na zrównoważony rozwój, dywersyfikuje ofertę produktową i zwiększa jej dostępność, poinformowała prezes Gothaer TU S.A. Anna Włodarczyk-Moczkowska.

KGHM Polska Miedź poinformuje w lipcu o rozpoczęciu konsolidacji Sierra Gorda. Decyzja dotycząca II fazy projektu zapadnie w przyszłym roku, poinformowali przedstawiciele spółki.

Konsorcjum Budimeksu i Ferrovial Agroman złożyło najtańszą ofertę, wartą 188,46 mln zł brutto, na budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów - Nowa Sól (trzeci odcinek od km 299+350 do km 316+640), podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Inno-Gene może w I kwartale 2016 r. złożyć prospekt związany z przejściem na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z NewConnect. Przejściu będzie najprawdopodobniej towarzyszyła emisja akcji, która pomoże sfinansować projekty spółki, poinformowali członkowie zarządu Inno-Gene.

CI Games dąży do wypuszczenia na rynek trzeciej części "Snajper: Ghost Warrior" za rok, poinformował prezes Marek Tymiński.

PZ Cormay będzie dążyć do tego, żeby w najbliższym czasie odbyło się walne zgromadzenie, które zadecyduje o nowym składzie Rady Dyrektorów Orphee, odzwierciedlającym faktyczną strukturę akcjonariatu spółki, poinformował prezes Janusz Płocica w odpowiedzi na dzisiejszą informację ISBnews o zamiarze odejścia z Orphee Tadeusza Tuory.

Firma MM Szynaka-Interline otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na mocy którego zainwestuje co najmniej 9,25 mln zł i utworzy minimum 105 nowych miejsc pracy, podała strefa.

PKP S.A. przygotowuje projekt tzw. dworców sezonowych, czyli małych Innowacyjnych Dworców Systemowych (IDS). W 2017 roku będą mogli z nich korzystać turyści odwiedzający Juratę, Jastarnię i Kuźnicę, podała spółka. Będą one tańsze w budowie (ok. 1 mln zł za jeden obiekt) i utrzymaniu.

Akcjonariusze Marvipolu zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 30,42 mln zł zysku za 2014 r. w całości na kapitał zapasowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

CEZ odłożył uruchomienie po postoju reaktora Bloku 2 elektrowni jądrowej Temelin z powodu wewnętrznego przecieku w generatorze parowym, podała spółka.

Akcjonariusze Global Cosmed zdecydowali o przeznaczeniu 3,55 mln zł tj. 42% zysku za 2014 r. na dywidendę, co oznacza 0,1 zł na jedną akcję, podała spółka.

PKP Cargo miało 57,1% udziału w rynku kolejowych przewozów towarowych pod względem pracy przewozowej i 48,3% pod względem masy w maju br., podała spółka, powołując się na dane GUS. W ujęciu rocznym oznacza to wzrost o odpowiednio: 0,8 i 0,9 pkt proc. Narastająco po 5 miesiącach br. udział PKP Cargo pod względem masy wyniósł 48,02% (wzrost o 0,7 pkt proc. r/r), a pod względem pracy przewozowej 56,16% (spadek o 0,76 pkt proc. r/r).

Skonsolidowany portfel zamówień Cube.ITG wyniósł blisko 125 mln zł w połowie czerwca br., czyli ponad 89% przychodów z 2014 r. To efekt wygranych przetargów i pozyskanych zleceń w ostatnim czasie oraz włączenia do konsolidacji wyników spółki ITMED i pośrednio Data Techno Park. Według prezesa Pawła Witkiewicza, zapowiada to historycznie rekordowe przychody w tym roku.

Polnord terminowo wykupił obligacje 3-letnie o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 50 mln zł, podała spółka.

Grupa Waryński i Polnord sprzedały do tej pory ponad 80% mieszkań w realizowanym wspólnie I etapie inwestycji Stacja Kazimierz na Woli w Warszawie, podał Waryński. W obiekcie sfinalizowano już realizację wszystkich kondygnacji oraz rozpoczęto prace wykończeniowe. Obiekt będzie gotowy na przyjęcie lokatorów w I kw. 2016 r.

Roman Karkosik "fundamentalnie nie zgadza się" z zarzutami prokuratury okręgowej w Warszawie, by on i jego małżonka mieli manipulować akcjami spółki Boryszew w okresie od 19 do 30 kwietnia 2013 r., napisał przedsiębiorca w oświadczeniu.

Zbigniew Nowik, pełniący dotychczas funkcję przewodniczącego rady nadzorczej OT Logistics, został powołany na stanowisko prezesa zarządu, podała spółka. Zastąpi Piotra Pawłowskiego, który obejmie funkcję wiceprezesa zarządu.

Ipopema Securities będzie wnioskować do walnego zgromadzenia o przeznaczenie całego zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014, w wysokości ok. 3,23 mln zł, na wypłatę dywidendy, co daje 0,1 zł na akcję, podała spółka.

Miasto Poznań złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Międzynarodowymi Targami Poznańskimi (MTP), podał urząd.

Zarząd GPW w Warszawie określił 3 lipca jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 5 tys. obligacji serii BSL0525 o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł wyemitowanych przez Bank Spółdzielczy w Limanowej, podała giełda.

Zarząd GPW w Warszawie określił poniedziałek, 29 czerwca jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 200 tys. obligacji serii IPFIP030620 IPF Investments Polska o wartości 200 mln zł, podała giełda.

American Heart of Poland zamierza nabyć w celu umorzenia 39,3 tys. obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 39,3 mln zł, 40 tys. obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł oraz 20 tys. obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka.

Akcjonariusze Globe Trade Centre (GTC) mają zdecydować w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 140 mln nowych akcji serii K z prawem poboru, przy cenie emisyjnej nie niższej niż 5 zł za akcję, wynika z projektu uchwały zgłoszonego na nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 30 czerwca br.

Akcjonariusze Rovese zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 534,57 mln zł na pokrycie strat z lat ubiegłych w kwocie 80,22 mln zł, a pozostałej kwoty na kapitał zapasowy spółki, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego.

Akcjonariusze Polskiego Koncernu Mięsnego Duda (PKM Duda) zdecydowali o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2014 w wysokości 6,69 mln zł na kapitał zapasowy i na pokrycie strat z lat ubiegłych, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego.

Akcjonariusze Libetu postanowili przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 11,87 mln zł w całości na zwiększenie kapitału zapasowego spółki, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego.

Wielton rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w kwocie 14,49 mln zł, czyli 0,24 zł na akcję, podała spółka.

Tadeusz Tuora, członek Rady Dyrektorów Orphée oraz założyciel i akcjonariusz PZ Cormay "mając na uwadze najlepszy interes spółki" zdecydował o odejściu z Rady Dyrektorów Orphée, poinformował Tuora.

Oferta ZUE, o wartości 53 mln zł netto, jest najniższa cenowo w ograniczonym postępowaniu przetargowym na "Przebudowę (modernizację) trasy tramwajowej na odcinku Dworzec Wileński ? Żerań Wschodni" w Warszawie, wynika z komunikatu spółki.

Cyfrowy Polsat rozpoczął wraz z grupą instytucji finansowych negocjacje mające na celu pozyskanie środków, które umożliwią zrefinansowanie zadłużenia spółki oraz podmiotów zależnych, podał Cyfrowy Polsat.