Prawie połowa firm przeznaczyła więcej niż 3% swoich obrotów na B+R w 2014 r.

ISBNews
09.07.2015 12:11
A A A


Warszawa, 09.07.2015 (ISBnews) - Blisko połowa (48%) polskich firm przeznaczyła w 2014 roku na badania i rozwój (B+R) więcej niż 3% swoich obrotów, a 67% przedsiębiorców deklaruje, że w ciągu najbliższych 3-5 lat zwiększą wydatki na ten cel, wynika z piątej edycji badania "Badania i rozwój w przedsiębiorstwach" przeprowadzonego w Polsce i dziesięciu krajach Europy Środkowej przez firmę doradczą Deloitte.

Według Deloitte, wydatki na B+R w Polsce rosną. W 2006 roku przeznaczano na ten cel 0,55% polskiego PKB. W 2013 roku było to już 0,87%, co oznacza wzrost o 58%.

"Choć dokonaliśmy bardzo znaczącego skoku, to pod tym względem wciąż pozostajemy w tyle za Czechami i Węgrami, które na działalność badawczo-rozwojową w 2013 roku przeznaczyły odpowiednio 1,91% i 1,41% swojego PKB. Średnia dla Unii Europejskiej wynosiła w tym samym czasie 2,02%" - powiedział dyrektor w zespole R&D and Government Incentives Deloitte Michał Turczyk, cytowany w komunikacie.

Źródłem finansowania prac B+R są w Polsce przede wszystkim środki publiczne (54,3%). Wskaźnik BERD (ang. Business Expenditures on R&D), czyli wydatki badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w stosunku do PKB wyniosły w roku 2013 w Polsce 0,38%.

Jak pokazało badanie Deloitte, udział firm, których wydatki na badania i rozwój przekroczyły 3% obrotów zwiększył się z 26,3% w 2013 roku do 48% rok później, a to oznacza, że poprawia się świadomość przedsiębiorców na temat znaczenia inwestowania w innowacyjność w rozwoju ich biznesu. Średnia dla całego regionu Europy Środkowej wyniosła 51%. Krajem, w którym najwięcej firm (47%) przeznacza na B+R więcej niż 10% swoich obrotów jest Estonia. Z kolei udział polskich firm nieponoszących wydatków na B+R lub ponoszących wydatki mniejsze niż 1% obrotów praktycznie nie uległ zmianie (31,9% w 2013 r. w porównaniu do 31% w 2014 r.).

Z raportu wynika, że tylko nieco ponad jedna trzecia firm w Polsce deklaruje, iż posiada strategię badań, rozwoju i innowacji - w pozostałych przypadkach decyzje związane z działalnością badawczo-rozwojową podejmowane są doraźnie przed zarząd. Aż 64% badanych przyznało, że w ich firmach nie wdrożono żadnej strategii w tym zakresie.

Aż 67% firm badanych przez Deloitte wierzy, że ich wydatki na B+R wzrosną w przeciągu 3-5 lat. Jeszcze dwa lata temu o takim zamiarze mówiło 51,2% badanych.

"W tej materii polskie firmy są jednymi z najbardziej optymistycznych w Europie Środkowej, gdzie wzrost w tym samym okresie zadeklarowało 53,4% respondentów. Ambitne plany zwiększenia wydatków na B+R wiążą się najpewniej z uruchomieniem w tym roku nowej fali dotacji unijnych na ten cel w latach 2014-2020, które w Polsce wyniosą ponad 10 mld euro oraz zamiarem wprowadzenia nowej ulgi podatkowej na B+R w 2016" - powiedział Turczyk.

Deloitte podkreśla, że w Polsce brak jest obecnie ulgi na prowadzenie prac B+R, a przedsiębiorcy zwracają uwagę nie na wykładnię stosowaną przez urzędy skarbowe, a na brak jednolitych przepisów dotyczących działalności B+R w obszarze podatkowym, księgowym i grantowym.

W 2014 roku taką wątpliwość wyrażała 1/3 badanych. Obecnie niepewność ta ma szczególne duże znaczenie w przypadku mikroprzedsiębiorstw i firm zatrudniających powyżej 500 osób, wśród których odsetek wskazań wynosi odpowiednio 86% i 60%.

Według raportu, na wzrost wydatków na B+R w ich firmach najbardziej wpłynąłby mieszany system zachęt, składający się zarówno z ulg, jak i dotacji. Takiej odpowiedzi udzieliło 48% badanych. W tej chwili spośród krajów OECD system taki jest stosowany w 27 na 34 państwa OECD, co dla firm prowadzących działalność na poziomie międzynarodowym ma istotne znaczenie w aspekcie decydowania o lokowaniu działalności B+R w krajach o najlepszych warunkach do prowadzenia takiej działalności, podał również Deloitte.

Badanie wskazało również na duże znaczenie wprowadzenia dodatkowej premii za działalność B+R w formie ulgi podatkowej. Aż 44% respondentów jest zdania, że dzięki temu środki przeznaczane przez nich tę działalność wzrosłyby w perspektywie najbliższego roku lub dwóch lat, a 59% deklaruje taką zmianę w  najbliższych 3-5 latach. Znaczenie ma również fakt, że 34% ankietowanych w Polsce źle ocenia obecny system zachęt wspierających działalność B+R.

"Z roku na rok nasze badanie udowadnia, że polscy przedsiębiorcy mają coraz większą świadomość i wiedzę na temat działalności B+R. Nadal jednak czynnikiem zewnętrznym mającym największy wpływ na poziom wydatków B+R jest dostępność większej liczby rodzajów wsparcia, a współpraca z jednostkami naukowymi stymulowana jest głównie wymogami programów pomocowych lub chęcią uzyskania wyższego dofinansowania. Można zatem dojść do wniosku, że polskie przedsiębiorstwa nie dostrzegają jeszcze korzyści wynikających z badań, rozwoju i innowacji i oparcia na tych filarach swojego długofalowego rozwoju" - podsumowała wyniki badania partner zarządzająca zespołami Innovation Consulting i R&D and Government Incentives Deloitte Magdalena Burnat-Mikosz, cytowana w komunikacie.

(ISBnews)