UZP pracuje nad kodeksem dobrych praktyk dla systemu zamówień publicznych

ISBNews
13.07.2015 08:58
A A A


Warszawa, 13.07.2015 (ISBnews) - Obecnie trwają w rządzie prace nad wdrożeniem dyrektyw unijnych, dotyczących zamówień klasycznych i sektorowych oraz dyrektywy koncesyjnej z 2014 roku, poinformował ISBnews.tv dyrektor działu prawnego Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) Rafał Jędrzejewski. Urząd pracuje także nad kodeksem dobrych praktyk, które poprawią efektywność systemu zamówień publicznych.

"Ustawodawca czy projektodawca na chwilę obecną stawia sobie za cel wdrożenie wszystkich tych instytucji, które zapewnią zamawiającym elastyczne procedury służące udzielaniu zamówień publicznych i koncesji. Liczymy na to, że do III kw. br. Rada Ministrów będzie te przepisy miała okazję przeanalizować i przyjąć" - powiedział Jędrzejewski ISBnews.tv

Według niego, najważniejsze zmiany, które są przewidziane w nowej ustawie to w dużej mierze propozycje rozwiązań obligatoryjnych czy podlegających obligatoryjnemu wdrożeniu dyrektyw. Do nich należy zaliczyć przede wszystkim umożliwienie zamawiającym w szerszym stopniu korzystania z procedur negocjacyjnych oraz dialogu.

"Celem jest skrócenie terminów składania ofert i wniosków, zdjęcie daleko idących zobowiązań dokumentacyjnych i biurokratycznych, które dzisiaj obowiązują w szczególności poprzez wprowadzenie jednolitego dokumentu zamówieniowego w wymiarze europejskim, na podstawie którego wykonawcy będą potwierdzali spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia, jak również kryteria selekcji. Natomiast dokumenty potwierdzające właśnie te oświadczenie będą żądane tylko i wyłącznie od wykonawcy, który został wybrany jako wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą" - wskazał dyrektor w UZP.

Jednocześnie planowana jest elektronizacja zamówień publicznych. W ocenie Jędrzejewskiego, od 18 października 2018 r. wdrożony zostanie system, na postawie którego oferty i wnioski w postępowaniach będą składane tylko i wyłącznie w formie elektronicznej do zamawiających i w oparciu o nie będą dokonywane wybory ofert najkorzystniejszych.

"Nowa ustawa, tak jak i obecna, będzie też w dużej mierze dążyła do ograniczenia stosowania jako jedynego kryterium ceny. Wybór ofert najkorzystniejszych będzie odbywał się w oparciu o ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie z uwzględnieniem aspektu efektywności, cyklu życia, jak również innych kryteriów dotyczących jakości, kwestii społecznych, innowacyjnych oraz ekologicznych" - wyliczył.

Jędrzejewski zapewnia, że nowa ustawa będzie także wychodziła na przeciw tym problemom, które dzisiaj są podnoszone przez wykonawców i zamawiających w zakresie zbytniego usztywnienia umów o zamówienia publiczne. Nowe rozwiązania będą dawały możliwość daleko idącej modyfikacji umowy o zamówienia publiczne.

"Natomiast jeśli chodzi o sprawy, które jeszcze są przed nami, to projekt ustawy skupia się przede wszystkim na prawidłowym i terminowym wdrożeniu dyrektyw unijnych. Niestety, na chwilę obecną w mniejszym stopniu odnoszą się do kwestii instytucjonalnych. Rozważane były na etapie prac przygotowawczych tego projektu m.in. wprowadzenie instytucji jednolitego, odrębnego, wyspecjalizowanego sądu do spraw zamówień publicznych, który swoją kompetencją objąłby między innymi skargi na orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej. Rozważane było także rozdzielenie KIO od UZP" - zaznaczył dyrektor Urzędu.

Podkreślił, że już na chwilę obecną po nowelizacji październikowej z 2014 roku ustawa UZP kładzie szczególny nacisk na przygotowanie przez prezesa Urzędu wzorcowych dokumentów i dobrych praktyk. Urząd bardzo intensywnie pracuje nad tego rodzaju dokumentami.

"Wystąpiliśmy do organizacji społecznych, izb, różnego rodzaju interesariuszy systemu zmówień publicznych z prośbą o przedstawienie takich właśnie rozwiązań, takich projektów, takich propozycji, które będą podlegały intensywnej analizie formalno-prawnej i merytorycznej w UZP. Po tej dyskusji powinny one stać się wzorcowymi dokumentami, dobrymi praktykami, które będą popularyzowane wśród zamawiających jako panaceum poprawiające efektywność systemu zamówień publicznych" - podsumował Jędrzejewski.

(ISBnews)