BOŚ wyemitował obligacje serii U o łącznej wartości nominalnej 56 mln zł

ISBNews
12.08.2015 15:04
A A A


Warszawa, 12.08.2015 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska wyemitował obligacje 4-letnie serii U o łącznej wartości 56 mln zł w ramach programu emisji obligacji o maksymalnej wartości 2 mld zł, podał bank. Cel emisji nie został określony. Obligacje serii U mogą być wprowadzone do ASO na Catalyst.

"Emisja obejmuje 56 000 sztuk obligacji serii U o łącznej wartości 56 000 000 mln zł. (...) Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 1 000,00 złotych. Cena emisyjna obligacji wynosi 1 000,00 złotych. (...) Dniem wykupu obligacji jest 12 sierpnia 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

Obligacje są oprocentowane. Odsetki od wartości nominalnej obligacji są naliczane od daty emisji (włącznie) i płatne w każdej dacie płatności odsetek. Ostatnim dniem naliczania odsetek będzie dzień poprzedzający dzień, w którym nastąpi wykup obligacji. Obligacje oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową równą stopie bazowej WIBOR6M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę, której wysokość została ustalona w trakcie budowy księgi popytu, podano również.

Zgodnie z bilansem banku sporządzonym w dniu 31.07.2015r., wstępna wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia obligacji tj. na dzień 30 czerwca 2015 r, wynosi 18 205 mln zł.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem BOŚ Banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews)