KNF nałożyła 500 tys. zł kary na DSS za niedopełnienie obowiązków informacyjnych

ISBNews
25.08.2015 14:47
A A A


Warszawa, 25.08.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na Dolnośląskie Surowce Skalne (DSS) w upadłości likwidacyjnej karę pieniężną w wysokości 500 tys. zł za naruszenie obowiązków informacyjnych spółki publicznej, podała Komisja.

Naruszenia polegały m.in. na nieprzekazaniu raportów bieżących w przedmiocie złożenia przez trzech przedsiębiorców wniosków o ogłoszenie upadłości spółki, przekazaniu raportu okresowego po upływie przewidzianego prawem terminu, nieprzedstawieniu informacji, które były istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań, niewskazaniu czynników, które miały mieć wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

Komisja uznała, że skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2011 r., skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2012 r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2011 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2011 zostały sporządzone z naruszeniem MSR.

"Użytkownicy tych sprawozdań nie otrzymali zatem rzetelnego i kompletnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu, w akcje którego zainwestowali swoje środki. Dodatkowo w skonsolidowanym raporcie okresowym za IV kwartał 2011 r. spółka nie przedstawiła informacji, które były istotne dla oceny możliwości realizacji jej zobowiązań ani nie wskazała czynników, które miały mieć wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. Tymczasem informacje finansowe dotyczące spółki publicznej uznać należy za szczególnie istotne dla osób inwestujących swoje środki w jej akcje. Rzetelna, wyczerpująca polityka informacyjna w zakresie sytuacji finansowej powinna być zatem traktowana przez emitentów priorytetowo" - czytamy w komunikacie.

Grupa DSS, w której jednostką dominującą są Dolnośląskie Surowce Skalne S.A., była największym krajowym producentem kruszyw łamanych dla projektów infrastrukturalnych, w tym przede wszystkim do budowy dróg ekspresowych i autostrad.

(ISBnews)