PGE szacuje stratę netto na ok. 5 mld zł w I półr. w efekcie odpisów wartości

ISBNews
26.08.2015 07:20
A A A


Warszawa, 26.08.2015 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) szacuje EBITDA na poziomie ok. 4,3 mld zł i stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej na ok. 5 mld zł w I półroczu 2015 r., podała spółka. Dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych z segmentu Energetyka Konwencjonalna w wysokości ok. 8,8 mld zł.

Wartość skorygowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wyniesie ok. (+) 2,1 mld zł, podano również.

"Powyższe szacunki uwzględniają planowane ujęcie przez PGE w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2015 roku następujących zdarzeń niegotówkowych o charakterze jednorazowym:

I. Na poziomie wyniku EBITDA:

1) Przychody z tytułu przedterminowego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensaty KDT) w wysokości ok. 300 mln zł, odpowiednio zwiększające raportowany zysk EBITDA,

2) Zmiana wielkości rezerw rekultywacyjnych i aktuarialnych (głównie wpływ zmiany stopy dyskonta) łącznie ok. 250 mln zł, odpowiednio zwiększająca raportowany zysk EBITDA.

II. Na poziomie wyniku netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej:

1) Przychody z tytułu przedterminowego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensaty KDT) - ok. 250 mln zł, odpowiednio zwiększające raportowany wynik netto,

2) Zmiana wielkości rezerw rekultywacyjnych i aktuarialnych - ok. 200 mln zł, odpowiednio zwiększająca raportowany wynik netto,

3) Odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych z segmentu Energetyka Konwencjonalna w wysokości ok. 8,8 mld zł - skutkujący zmniejszeniem raportowanego wyniku netto o ok. 7,1 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2015 r. nastąpiła zmiana polityki rachunkowości. Począwszy od sprawozdań finansowych za I półrocze 2015 r. odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe będą ujmowane w pozycji kosztów rodzajowych (zamiast w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych - jak było to ujmowane dotychczas), a dla kalkulacji zysku EBITDA będą traktowane jak koszty amortyzacji (tj. nie będą obciążały zysku EBITDA), podano również.

"Zmieniona polityka rachunkowości w lepszy sposób aplikuje MSSF oraz zapewnia większą przejrzystość i porównywalność sprawozdań finansowych z europejskimi grupami energetycznymi" - wskazano.

Sprawozdanie finansowe grupy PGE jest nadal przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta. Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, podkreślono jednocześnie.

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku nastąpi 31 sierpnia 2015 roku.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora energetyki z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz 11-proc. w OZE.

(ISBnews)