Rząd zakłada wzrost długu publicznego w relacji do PKB do 49% w 2016 r.

ISBNews
29.09.2015 15:44
A A A


Warszawa, 29.09.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów zakłada, że relacja państwowego długu publicznego do PKB wzrośnie do 48,4% na koniec 2015 r. i do 49% na koniec 2016 r., a następnie ustabilizuje się w 2017 r., po czym będzie stopniowo obniżać się do 47,5% w 2019 r., podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

"Zakłada się, że państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 43,6 mld zł w 2015 r. i o 54,3 mld zł w 2016 r. i wyniesie odpowiednio 870,4 mld zł oraz 924,7 mld zł. Relacja długu do PKB wzrośnie do 48,4% na koniec 2015 r., a następnie do 49,0% w 2016 r. Podobnie jak w latach poprzednich, znaczącą większość (powyżej 90%) państwowego długu publicznego będzie stanowić dług Skarbu Państwa. Tempo przyrostu długu sektora samorządowego w latach 2015-16 przewidywane jest na umiarkowanym poziomie" - czytamy w komunikacie.

Rada Ministrów przyjęła dziś "Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2016-2019". Jej założenia makroekonomiczne i fiskalne są zgodne z założeniami przyjętego dziś projektu ustawy budżetowej na 2016 r., podano także.

"Strategia zawiera prognozy wielkości długu publicznego i kosztów jego obsługi. Założono, że w latach 2015-2016 relacja państwowego długu publicznego do PKB wzrośnie do 49,0%, a po stabilizacji w 2017 r. będzie stopniowo się obniżać do 47,5% w 2019 r. Z kolei relacja długu sektora general government do PKB będzie rosła do 2017 r., kiedy to osiągnie 52,1%, co będzie głównie wynikało ze wzrostu zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego w związku z realizacją zadań infrastrukturalnych" - czytamy dalej.

Minister finansów Mateusz Szczurek mówił dziś na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, że deficyt sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniesie 2,8% PKB w 2016 roku, czyli znajdzie się na poziomie zbliżonym do oczekiwanego w tym roku.

"W latach 2015-2016 kontynuowany będzie trend spadkowy kosztów obsługi długu, zarówno w ujęciu nominalnym (z 34,5 mld zł w 2014 r. do 31,8 mld zł w 2016 r.), jak i w relacji do PKB (z 2,0% do 1,7%). Przyjęto, że relacja kosztów obsługi długu do PKB będzie spadać również w kolejnych latach i osiągnie ok. 1,5% w 2019 r." - podało także CIR.

W "Strategii" przyjęto także m.in., że głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych pozostanie rynek krajowy, udział długu nominowanego w walutach obcych będzie obniżany docelowo do poziomu poniżej 30%, średnia zapadalność długu krajowego utrzymana zostanie na poziomie nie niższym niż 4 lata, a docelowo dążyła będzie do osiągnięcia poziomu 4,5 roku, zaś średnia zapadalność długu Skarbu Państwa utrzymana zostanie na poziomie zbliżonym do 5 lat.

Szczurek zapowiedział także dzisiaj powrót w przyszłym roku do stosowania bonów skarbowych jako jednego z instrumentów służących do zwiększania elastyczności w zaciąganiu długu publicznego.

(ISBnews)