KNF wszczęła postępowania ws. niezłożenia raportów przez trzy spółki

ISBNews
08.10.2015 14:18
A A A


Warszawa, 08.10.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła postępowania administracyjne w przedmiocie nałożenia kar administracyjnych na spółki Cash Flow, MSX Resources oraz Polymetal w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków informacyjnych związanych z przekazaniem KNF i do publicznej wiadomości raportów okresowych.

Niedopełnienie obowiązków w przypadku poszczególnych spółek dotyczy:

- Cash Flow SA ? raportu okresowego za I półrocze roku 2014, raportu okresowego za III kwartał roku 2014, raportu okresowego za IV kwartał roku 2014, raportu okresowego za rok 2014, raportu okresowego za I kwartał roku 2015 oraz raportu okresowego za I półrocze roku 2015.,

- MSX Resources SA ? skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2014, raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014, skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku 2015 oraz skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku 2015,

- Polymetal SA ? raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014, raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku 2015, raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku 2015.

KNF podkreśla, że obowiązki informacyjne związane z przekazywaniem raportów okresowych należą do podstawowych, a zarazem najważniejszych obowiązków emitentów. Raporty okresowe zawierające między innymi sprawozdania finansowe przedstawiają bowiem kompleksowy obraz emitenta i są kluczowym źródłem wiarygodnych danych na temat jego kondycji finansowej.

"Opublikowanie informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego wobec ww. spółek ma na celu również zwrócenie uwagi uczestników rynku kapitałowego na utrzymujący się przez dłuższy czas brak informacji o ich sytuacji finansowej" - czytamy również.

KNF przypomina, że stwierdzenie naruszenia przez spółkę publiczną art. 56 ustawy o ofercie, może skutkować nałożeniem na tę spółkę kary administracyjnej tj. m. in. wykluczeniem, na czas określony lub bezterminowo, akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym.

(ISBnews)