MF: Dług sektora general government wzrósł do 915,2 mld zł na koniec III kw.

ISBNews
10.12.2015 15:08
A A A


Warszawa, 10.12.2015 (ISBnews) - Dług sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniósł 915,2 mld zł na koniec III kw. 2015 r., co oznacza wzrost o 2,2% kw/kw i o 5,6% w porównaniu z końcem 2014 r., podało Ministerstwo Finansów. Państwowy długu publiczny (PDP, liczony wg polskiej metodologii) wyniósł 876,4 mld zł i wzrósł o 2,1% kw/kw i o 6% od końca ub.r.

"Zmiana PDP w III kwartale 2015 r. była wynikiem:
- wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 18 778,6 mln zł (+2,4%), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 18 680 mln zł (+2,4%),
- spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 579,3 mln zł (-0,8%), w tym jednostek samorządu terytorialnego o 623,5 mln zł (-0,9%),
- spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 9,8 mln zł (-8,7%)" - czytamy w komunikacie.

Podobnie jak w przypadku PDP, zmiana długu EDP w III kwartale 2015 r. wynikała głównie ze zmian zadłużenia Skarbu Państwa. Ponadto na wysokość długu EDP wpłynął:
- wzrost zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (o 536,8 mln zł),
- wzrost zadłużenia przedsiębiorstw zaliczanych do sektora instytucji rządowych i samorządowych (o 590,4 mln zł),
- spadek skarbowych papierów wartościowych posiadanych przez fundusze umiejscowione w BGK (w tym Krajowy Fundusz Drogowy) oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny (łącznie o 330,6 mln zł), co spowodowało wzrost długu EDP w wyniku zmniejszenia konsolidacji wzajemnych zobowiązań jednostek sektora,
- spadek zadłużenia wynikający z transakcji CIRS w rezultacie korzystnego kształtowania się kursu CHF wobec USD i euro (o 449 mln zł), podano także.

"Na koniec III kwartału 2015 r. dług krajowy wg kryterium miejsca emisji wyniósł 579,2 mld zł, co oznacza wzrost w porównaniu z końcem II kwartału o 14,6 mld zł (+2,6%). W tym samym okresie dług zagraniczny wzrósł o 3,6 mld zł (+1,2%), do poziomu 297,2 mld zł, co było głównie wypadkową:
- emisji obligacji SP o wartośći 1 mld euro i zaciągnięcia kredytów w BŚ i EBI o łącznej wartości 1 mld zł,
- wykupu obligacji SP o wartości 1,0 mld USD, 25 mld JPY, 0,4 mld CHF,
- osłabienia się złotego wobec euro (1,1%), USD (0,3%), JPY (1,8%) oraz umocnienia się wobec CHF (4,0%)" - czytamy dalej.

Na koniec III kwartału 2015 r. udział długu zagranicznego wyniósł 33,9% i był o 0,3 pkt proc. niższy w porównaniu z poprzednim kwartałem. Od początku roku odnotowano spadek tego udziału o 1,4 pkt proc.

W strukturze długu publicznego dominują instrumenty rynkowe (83,7% udział na koniec III kwartału 2015 r.), w tym przede wszystkim instrumenty wyemitowane na rynku krajowym (59,5%). Udział instrumentów rynkowych w PDP spadł w III kwartale 2015 r. o 0,1 pkt proc., podał także resort.

(ISBnews)