'Biała Księga Branży Drogowej': Program Budowy Dróg Krajowych do rewizji

ISBNews
27.01.2016 13:42
A A A


Warszawa, 27.01.2016 (ISBnews) - "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025" powinno poddać się rewizji ze względu na niemożność osiągnięcia jego celów, postulują podmioty odpowiedzialne za publikację "Białej Księgi Branży Drogowej". Wśród innych założeń dokumentu znajdują się m.in. postulaty przygotowanie zasad finansowania budowy, modernizacji i remontów dróg po 2020 r. i przeciwdziałania zaniżaniu cen ofertowych poprzez wprowadzenie obowiązku uszczegółowienia ceny oferty.

"Konieczna jest rewizja PBDK na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 pod kątem wykonalności, dostępnego budżetu i priorytetów realizacji. Należy doprowadzić do odpolitycznienia programów budowy dróg, urealnienia planów wydatków i rozłożenia w czasie harmonogramów budowy, a także wprowadzenia jasno zdefiniowanych, obiektywnych kryteriów wyboru odcinków do realizacji i ich hierarchii" ? czytamy w Księdze.

Według jej autorów najnowszy PBDK na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 najprawdopodobniej nie zostanie zrealizowany z powodu braku dostatecznych środków finansowych. Pierwotną wersję, która opiewała na 93 mld zł rozszerzono o kolejne zadania i założono na ich realizację 107 miliardów. W ocenie środowisk branżowych ten program jest nierealny i nie da się osiągnąć jego celów.

Inny postulat zakłada, że konieczne jest przygotowanie zasad finansowania budowy, modernizacji i remontów dróg po 2020 r. oraz systemu finansowania zarządzania i utrzymania sieci drogowej, umożliwiających kontynuowanie jej rozwoju po zakończeniu finansowania unijnego. Szczególnie jest to istotne w przypadku dróg samorządowych, dla których nie ma żadnych systemowych rozwiązań finansowych. Konieczna jest pełna rewizja wpływów i obciążeń Krajowego Funduszu Drogowego.

"Po zakończeniu perspektywy budżetowej 2014-2020 prawdopodobnie nie uzyskamy wsparcia z Unii Europejskiej (lub będzie ono znacząco mniejsze) na kolejne przedsięwzięcia drogowe a istotnym problemem, o którym powinniśmy myśleć już dzisiaj, będzie kwestia finansowania budowy kolejnych dróg, remontów, modernizacji oraz utrzymania już istniejących. Dodatkowo, brakuje wiarygodnych danych, czy środki zgromadzone w Krajowym Funduszu Drogowym pokryją wydatki na konieczny udział własny w projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej" ? uzasadniają sygnetariusze.

Wśród postulatów dotyczących zmian przepisów o zamówieniach publicznych, autorzy Księgi proponują zmiany, dzięki którym zdolność wykonawcy do realizacji zamówienia będzie badana na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub na dzień składania ofert. Pozwoli to na faktyczną weryfikację zdolności Wykonawcy według tego co posiada ?tu i teraz", podkreślono.

"Zamawiający powinien wymagać, aby kluczowe części zamówienia realizowane były osobiście, a w przypadku posługiwania się zasobami podmiotów trzecich, w szczególności w odniesieniu do wiedzy i doświadczenia, aby podmioty te były podwykonawcami w zakresie w jakim użyczają tych zasobów" - czytamy w dokumencie.

Kolejne założenie Księgi to konieczność przeciwdziałania zaniżaniu cen ofertowych poprzez wprowadzenie obowiązku uszczegółowienia ceny oferty i zakazu tzw. inżynierii cenowej.

"Agregacja ceny oferty, w szczególności w kontraktach 'Zaprojektuj i buduj' do jednej kwoty faktycznie uniemożliwia ocenę, czy cena jest rażąco niska, dodatkowo możliwość przenoszenia kosztów pomiędzy poszczególnymi pozycjami wyceny prowadzi do nieuczciwej konkurencji. W wielu przetargach rozstrzyganych w 2015 r. wygrywały oferty na poziomie niższym od 70% kosztorysu inwestorskiego. W poprzedniej perspektywie akceptowanie zaniżonych ofert spowodowało zjawisko zrywania kontraktów i wydłużania się okresu realizacji inwestycji" - wskazano.

Wśród innych postulatów Białej Księgi znalazły się m.in. dotyczące:

- dokończenia budowy podstawowej sieci drogowej,

- zasadniczej zmiany procedur przetargowych i warunków kontraktowych,

- zwiększenia środków na utrzymanie dróg krajowych i samorządowych. 

- rzetelnej i niezależnej analizy ekonomicznej w kontekście doboru technologii w zakresie planowanych inwestycji,

- wprowadzenie w procedurze przetargowej możliwości składania ofert w dwóch wariantach nawierzchni drogowych,

- modyfikacji formuły ?Zaprojektuj i buduj" i powrotu do prawidłowego rozkładu ryzyk,

- określenia zakresu odpowiedzialności urzędu Generalnego Dyrektora GDDKiA,

- sposobu rozstrzygania w przyszłości sporów kontraktowych,

- wprowadzenia jednolitego systemu poboru opłat za korzystanie z dróg krajowych,

- powołania zespołu lub zespołów ekspertów którzy wsparliby Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa swoją wiedzą i doświadczeniem

Opracowanie "Białej Księgi Branży Drogowej" jest wspólną inicjatywą Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Sekcji Krajowej Drogownictwa NSZZ "Solidarność", Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu oraz Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy.

(ISBnews)