ZA Puławy: Odpis w ZA Chorzów wpłynie na zysk netto grupy w kwocie 14,9 mln zł

ISBNews
08.02.2016 16:21
A A A


Warszawa, 08.02.2016 (ISBnews) - Zakłady Azotowe Chorzów, spółka zależna Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy", dokonały odpisu aktualizującego wartość majątku - instalacji przerobu tłuszczów w wysokości 18,4 mln zł, co ma wpływ na wynik EBIT za 2015 Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" na poziomie - 18,4 mln zł oraz na wynik netto - 14,9 mln zł, podały Puławy.

"Zarząd spółki Zakłady Azotowe Chorzów podjął uchwałę, na mocy której ujęto w księgach rachunkowych spółki pod datą 31 grudnia 2015 roku odpis aktualizujący wartość majątku - instalacji przerobu tłuszczów. Na podstawie regulacji MSR 36 zarząd spółki zidentyfikował przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia spadku wartości odzyskiwalnej poniżej wartości bilansowej przedmiotowych aktywów. Przesłanki te związane są z niewykorzystywaniem pełnej mocy produkcyjnej instalacji przerobu tłuszczów oraz ze znaczącym pogorszeniem warunków rynkowych, a także spadkiem ceny głównego produktu stearyny i jednoczesnym wzrostem ceny podstawowego surowca - tłuszczu zwierzęcego, co znacząco ogranicza możliwości generowania dodatnich przepływów pieniężnych na sprzedaży stearyny i innych wyrobów oleochemicznych" ? czytamy w komunikacie.

W wyniku analizy powyższych przesłanek zarząd spółki przeprowadził test na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, który wykazał zasadność dokonania odpisu aktualizującego w wysokości 18,4 mln zł, podano również.

"Wpływ wyżej opisanego zdarzenia na skonsolidowane wyniki Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy przedstawia się następująco:
a) wpływ na wynik na działalności operacyjnej (EBIT) - 18,4 mln zł
b) wpływ na wynik netto - 14,9 mln zł" ? czytamy dalej.

Sprawozdania finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu rocznego Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" za 2015 rok nastąpi 11 marca 2016 roku, wskazano również.

Grupa Azoty jest jedną z największych w europejskiej branży chemicznej, obecna jest w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została na początku 2013 r.

(ISBnews)