Prezydent podpisał ustawę o jednorazowym dodatku pieniężnym

ISBNews
17.03.2016 13:52
A A A


Warszawa, 17.03.2016 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r., poinformowała Kancelaria Prezydenta.

"Celem ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. jest wyłączenie jednorazowego dodatku pieniężnego z dochodu uprawniającego do dodatku mieszkaniowego oraz świadczeń z pomocy społecznej" - czytamy w komunikacie. 

Zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r., jednorazowy dodatek pieniężny przysługuje osobom mającym na dzień 29 lutego 2016 r. prawo do świadczeń wymienionych enumeratywnie w art. 2 ust. 1 tej ustawy, których wysokość nie przekracza kwoty 2000 zł.

"W ww. ustawie wyraźnie przesądzono, że kwota dodatku podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne i nie będą z niej dokonywane potrącenia i egzekucja. Nie uregulowano jednak kwestii dotyczącej wliczania przedmiotowego dodatku do dochodu warunkującego uzyskanie prawa do dodatku mieszkaniowego i świadczeń z pomocy społecznej, co de facto oznaczało, że jednorazowy dodatek pieniężny jest przychodem w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako taki podlega wliczeniu do ww. dochodu" - podano także. 

W opinii ustawodawcy, z uwagi na fakt, iż dodatek stanowi jednorazowy instrument wsparcia osób pobierających niskie świadczenia emerytalne i rentowe, nie powinien on mieć wpływu na kryterium dochodowe, od którego uzależnione jest prawo do dodatku mieszkaniowego i świadczeń z pomocy społecznej świadczeń.

"Tym samym kwota dodatku nie będzie wliczana do dochodu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych i w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej" - podsumowała Kancelaria.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 marca 2016 r.

Kwota dodatku ma wynosić 50-400 zł, w zależności od wysokości obecnie otrzymywanych świadczeń.

(ISBnews)