Energa dokona odpisów wysokości 304,6 mln zł w sprawozdaniu grupy za I kw. br.

ISBNews
11.04.2016 17:54
A A A


Warszawa, 11.04.2016 (ISBnews) - Energa zidentyfikowała przesłanki, które mogą skutkować spadkiem wartości odzyskiwalnej aktywów grupy za I kw. br.  i zdecydowała o rozpoznaniu w Segmencie Wytwarzania odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych na łączną kwotę 187,6 mln zł. Po dodaniu odpisu wysokości 117 mln zł związanego z nabyciem portfela farm wiatrowych w 2013 r. łączny wpływ odpisów na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 roku Grupy Energa wynosi 304,6 mln zł.

"Zarząd Energa S.A. informuje, iż w związku z wystąpieniem zmian w otoczeniu rynkowym, takich jak spadek cen świadectw pochodzenia energii oraz utrzymujące się niskie ceny energii elektrycznej, zostały zidentyfikowane przesłanki, które mogą skutkować spadkiem wartości odzyskiwalnej aktywów Grupy Energa. Wobec powyższego, w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości za I kwartał 2016 roku w dniu 11 kwietnia 2016 roku podjęta została decyzja o rozpoznaniu w Segmencie Wytwarzania odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych na łączną kwotę 187,6 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że w związku z tym konieczne było przeprowadzenie testów na utratę wartości również dla wartości firmy (goodwill) powstałej w wyniku nabycia portfela farm wiatrowych w 2013 roku, które spowodowały rozpoznanie odpisu w wysokości 117 mln zł.

"Łączny wpływ w/w odpisów na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 roku Grupy Energa wynosi 304,6 mln zł. Powyższe operacje mają charakter niegotówkowy i nie mają wpływu na aktualną i przyszłą pozycję płynnościową Grupy" - czytamy dalej.

Odpisami zostały objęte przede wszystkim istniejące i projektowane farmy wiatrowe. Przesłanki do ich dokonania nie uwzględniają ewentualnych zmian legislacyjnych związanych z projektem ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe i z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii. Prace nad tymi aktami prawnymi trwają i na ten moment niemożliwe jest rzetelne oszacowanie ich oddziaływania na wartość aktywów Grupy Energa, podano także.

Energa podała, że testy nie wykazały utraty wartości dla istniejących konwencjonalnych aktywów wytwórczych Grupy.

Po dokonanych odpisach wartość księgowa farm wiatrowych w skonsolidowanym bilansie Grupy Energa wynosi 892,6 mln zł, w tym 86,9 mln zł obejmujących projektowane elektrownie wiatrowe, podsumowano  w komunikacie.

Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW.

(ISBnews)