PKP PLK ogłosiły przetarg na modernizację i elektryfikację linii Lublin-St. Wola

ISBNews
18.04.2016 08:42
A A A


Warszawa, 18.04.2016 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin - Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją".

"Linia kolejowa nr 68 na odcinku Lublin - Stalowa Wola Rozwadów jest linią pierwszorzędną, jednotorową, niezelektryfikowaną za wyjątkiem odcinka Lublin - Lublin Zemborzyce i stacji Stalowa Wola Rozwadów, gdzie jest linią dwutorową i zelektryfikowaną. [...] Na podstawie umowy realizowanej w ramach systemu 'Projektuj i buduj' wykonane zostaną następujące roboty budowlane: przygotowanie terenu, budowa sieci trakcyjnej od st. Zemborzyce do st. Stalowa Wola Rozwadów linii nr 68 oraz na linii 565 wraz z modernizacją istniejących odcinków sieci trakcyjnej, roboty odtworzeniowe w branży torowej wraz z optymalizacją układu geometrycznego, remont istniejącego i wykonanie nowego systemu odwodnienia oraz odcinkowe wzmocnienie podtorza, dostosowanie istniejących obiektów inżynieryjnych do parametrów linii, przebudowa istniejących oraz budowa nowych peronów, przebudowa urządzeń srk w wybranych lokalizacjach, budowa telekomunikacyjnych sieci kablowych" - czytamy w ogłoszeniu o zamówieniu.

Przeprowadzenie zakładanych robót budowlanych doprowadzi do dostosowania układu torowego do rzeczywistych potrzeb użytkowników oraz uzyskania następujących parametrów techniczno-eksploatacyjnych linii: osiągnięcie Vmax: 100 /120 km/h (odcinkowo) z lokalnymi ograniczeniami do 70 km/h, zapewnienie dopuszczalnych nacisków na oś 221 kN dla wszystkich torów szlakowych i stacyjnych oraz obiektów inżynieryjnych, zastosowanie nawierzchni bezstykowej oraz rozjazdów zgrzewanych na wszystkich torach, zwiększenia przepustowości linii, podano również.

Przetarg ma charakter ograniczony. Zamawiający przewiduje, że zaprosi do składania ofert 6 wykonawców.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty będą całkowita cena brutto (waga 70), termin realizacji zamówienia (25), długość gwarancji (5).

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wyznaczono na 31 maja br.

(ISBnews)