Zysk netto PHN spadł r/r do 8,2 mln zł w I kw. 2016 r.

ISBNews
13.05.2016 07:28
A A A


Warszawa, 13.05.2016 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 8,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 12,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 13,2 mln zł wobec 10,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 33,6 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 30,3 mln zł rok wcześniej.

Wynik z najmu wyniósł 15,4 mln zł wobec 13,7 mln zł rok wcześniej, wynik na działalności deweloperskiej 1,2 mln zł wobec 1,6 mln zł, a wynik z pozostałej działalności 0,1 mln zł wobec -0,1 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2016 r. wyniósł 10,4 mln zł wobec 15,5 mln zł zysku rok wcześniej.

"Na dzień 31 marca 2016 roku portfel nieruchomości Grupy obejmował 140 wydzielonych biznesowo nieruchomości o wartości godziwej 2 468,5 mln zł, które w sprawozdaniu finansowym zostały ujęte jako aktywa. Portfel obejmował 14 nieruchomości o wartości godziwej 155,2 mln zł dotkniętych wadami prawnymi, jednak z wysokim potencjałem na ich pozytywne rozstrzygnięcie oraz 2 nieruchomości, na których realizowane są przedsięwzięcia z partnerem zewnętrznym (JV). Ponadto Grupa dysponowała 19 nieruchomościami dotkniętymi wadami prawnymi, z potencjałem na ich pozytywne rozstrzygnięcie niewystarczającym, by nieruchomości te zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym jako składniki aktywów. Wartość godziwa tych nieruchomości przy założeniu braku wad prawnych wyniosłaby 115,1 mln zł" - czytamy w raporcie.

Na dzień 31 marca 2016 roku portfel nieruchomości Grupy wynosił 339,8 tys. m2 GLA. W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku w wyniku przeprowadzonych wyburzeń budynków przy ul. Prymasa Tysiąclecia - w związku z realizowanym projektem deweloperskim - nastąpił spadek powierzchni GLA posiadanej przez Grupę. Wskaźnik pustostanów wyniósł 25,0% (obliczony jako udział powierzchni niewynajętej w GLA pomniejszonej o powierzchnię przeznaczoną na własny użytek Grupy oraz powierzchnię trwale niewynajmowalną, tj. ze względów
technicznych lub prawnych niewynajmowaną przez Grupę). Powierzchnia wynajmowalna brutto nieruchomości pozostających w portfelu wynosiła 141,2 tys. m2, a wskaźnik pustostanów 19,4%, podano również.

"W I kwartale 2016 roku Grupa wypracowała zysk netto na poziomie 8,3 mln zł [ogółem], o 25,4 mln zł wyższym niż w IV kwartale 2015 roku głównie w efekcie netto:
- niższego wyniku z najmu o 1,4 mln zł, głównie w efekcie wyjścia najemców, niższych stawek czynszów oraz wyższych kosztów utrzymania nieruchomości,
- niższego wyniku z działalności deweloperskiej o 3,3 mln zł, głownie w efekcie sprzedaży ostatnich mieszkań zakończonego projektu Parzniew II oraz wystąpienia w IV kwartale zdarzeń jednorazowych (rozwiązanie rezerwy na naprawy gwarancyjne i odszkodowania w działalności deweloperskiej w kwocie 2,9 mln zł),
- niższego wyniku z pozostałej działalności o 0,5 mln zł głównie w efekcie tzw. niskiego sezonu hotelowego,
- niższych kosztów administracyjnych i sprzedaży głównie w efekcie wyższych w IV kwartale 2015 roku kosztów wynagrodzeń,
- dodatnią zmianą wartości godziwej nieruchomości (wpływ na wynik w I kwartale 2016 roku wyższy o 84 mln zł w stosunku do IV kwartału 2015 roku) oraz niższego wyniku ze zbycia nieruchomości inwestycyjnych o 6,3 mln zł,
- niższego o 4,7 mln zł wyniku z pozostałych przychodów i kosztów głównie w efekcie wystąpienia w IV kwartale 2015 roku większego wpływu zdarzeń jednorazowych o 3,7 mln zł,
- wyższym wynikiem z działalności finansowej o 1,2 mln zł głównie w efekcie wyceny pochodnych instrumentów finansowych,
- niższym wpływem podatku dochodowego o 49,7 mln zł, głównie w efekcie rozwiązania w IV kwartale 2015 roku rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z alokacją nieruchomości do spółek celowych w kwocie 36 mln zł" - czytamy dalej.

PHN jest spółką holdingową do której należą m.in. Warszawski Holding Nieruchomości, Intraco, Budexpo, Dalmor, Agroman i Wrocławskie Centrum Prasowe. PHN zadebiutował na warszawskiej giełdzie w lutym 2013 r.

(ISBnews)