MFW: Wzrost PKB Polski może przyspieszyć do blisko 4% w 2017 r.

ISBNews
16.05.2016 14:03
A A A


Warszawa, 16.05.2016 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski pozostanie silny w tym roku, a w przyszłym roku może przyspieszyć i zbliżyć się do 4%, podał Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) na zakończenie dorocznej misji MFW w Polsce.

"Polska przeżywa okres szybkiego wzrostu gospodarczego, ale czynniki zewnętrzne nadal mają wpływ na poziom inflacji. Wzrost sięgnął 3,6% w 2015 r. i był napędzany przez silny popyt krajowy przy wsparciu 'zdrowego' tempa zwiększania płac oraz przy ekspansji kredytowej. Bezrobocie szybko spadało, a gospodarka znajduje się blisko pełnych mocy przerobowych. Oczekujemy, że wzrost pozostanie silny w 2016 r. i przyspieszy do blisko 4% w 2017 r., dzięki silnej konsumpcji prywatnej, otwierając pozytywną lukę popytową" - czytamy w komunikacie.

Fundusz podkreśla, że powinno to pomóc stopniowo skierować inflację w stronę dopuszczalnego pasma wahań celu inflacyjnego (1,5-3,5%) do końca 2017 r.

Oprócz ryzyk zewnętrznych dla tego scenariusza, takich jak znaczące spowolnienie na rynkach wschodzących czy przedłużające się spowolnienie w strefie euro, MFW zwrócił uwagę na ryzyka wewnętrzne.

"W kraju, osłabienie niektórych instytucji i poślizgi w polityce fiskalnej mogą pogorszyć nastawienie inwestorów i przeszkodzić wzrostowi gospodarczemu. W dłuższym terminie szybko starzejąca się populacja stanowi ważne wyzwanie dla potencjalnego wzrostu i sytuacji w sferze fiskalnej. Jednocześnie trwające dysproporcje pomiędzy prosperującym Zachodem Polski a pozostającym w tyle Wschodem mogą pogorszyć jakość wzrostu" - czytamy dalej.

Fundusz podkreślił także, że "silne" instytucje i programy polityczne są niezbędne dla poradzenia sobie z tymi ryzykami i dla wsparcia zrównoważonego rozwoju.

"Przy zamkniętej luce popytowej i wciąż niskiej inflacji, należy ostrożnie skalibrować w krótkim terminie policy mix i utrzymywać akomodacyjne nastawienie w polityce pieniężnej, kontynuując jednocześnie stopniową konsolidację polityki fiskalnej" - zalecił także MFW.

Wspomniał także, że Elastyczna Linia Kredytowa Polski w MFW stanowi jeden z instrumentów zabezpieczających przed szokami zewnętrznymi.

Fundusz podkreślił, że obecne akomodacyjne nastawienie w polityce pieniężnej jest właściwe.

"Główna stopa procentowa jest utrzymywana na historycznie najniższym poziomie od mara ub. roku. Dotychczas nie wydaje się, by deflacja miała niekorzystny skutek dla bilansu, a długoterminowe oczekiwania inflacyjne pozostają w dopuszczalnym paśmie. Mimo to powrót inflacji do celu jest ważny dla zapewnienia, by oczekiwania inflacyjne nie 'zerwały się z kotwicy'. Dlatego też dalsze obniżki stóp procentowych mogą okazać się potrzebne w przypadku nagłego spowolnienia wzrostu lub jeśli oczekiwania inflacyjne rozczarują" - wskazano także w materiale.

MFW ocenia, że nastawienie w polityce fiskalnej Polski jest procykliczne. W tym roku realizacja obietnic wyborczych zwiększy zapewne deficyt sektora rządowego i samorządowego do 2,8% PKB. Fundusz ostrzega przy tym, że w przyszłym roku możliwe jest "znaczące" przekroczenie unijnego limitu 3% w tym względzie - "w zależności od ostatecznej wersji i wdrożenia" takich przedsięwzięć, jak obniżenie wieku emerytalnego i wzrost kwoty wolnej w PIT.

"Choć władze planuje rozpocząć redukcję deficytu od 2018 r. w tempie ok. 0.75% PKB rocznie, oznaczałoby to wciąż procykliczne nastawienie w tym i przyszłym roku" - napisał Fundusz w materiale.

Według MFW, "polityka fiskalna powinna wykorzystać silny wzrost, aby powrócić do konsolidacji już w 2017 r.".

Fundusz zwrócił tez uwagę na deklaracje dotyczące konwersji kredytów hipotecznych denominowanych w CHF.

"Propozycja konwersji wszystkich kredytów w CHF na złotowe stanowią ryzyko - w przypadku ich realizacji - naruszenia stabilności finansowej, z negatywnymi implikacjami dla kredytów i wzrostu. Rozwiązanie ramowe dotyczące banków powinno zostać przeprowadzone szybko i sprawnie, aby zapewnić dostępność nowoczesnych narzędzi" - uważa MFW.

Na początku maja MFW podtrzymał prognozy, według których wzrost gospodarczy w Polsce utrzyma się na ubiegłorocznym poziomie 3,6% zarówno w 2016, jak i w 2017 r.

MFW prognozuje w opublikowanym na początku maja "Regional Economic Report", że popyt krajowy wzrośnie w tym roku w Polsce o 4% i o 3,9% w przyszłym roku (wobec wzrostu o 3,3% w ub.r.), zaś konsumpcja prywatna - odpowiednio o 3,7% i 4,1% (wobec wzrostu o 3% w ub.r.). Wzrost eksportu prognozowany jest na poziomie 6,7% w 2016 r. i 6,6% w 2017 r. (wobec wzrostu o 6,5% w ub.r.).

Wzrost PKB dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej prognozowany jest na poziomie 3,1% w tym i przyszłym roku wobec 3,6% w 2015 r.

Według tego raportu, MFW prognozuje również, że w tym roku w Polsce deflacja średnioroczna wyniesie 0,2%, a w przyszłym roku Polska odnotuje inflację rzędu 1,3% wobec deflacji na poziomie 0,9% w ub.r. Wskaźnik na koniec roku prognozowany jest na poziomie odpowiednio: 0,5%  w tym i 1,7% w przyszłym roku wobec -0,5% w ub.r.

(ISBnews)