MF pozyskało na rynku 4,71 mld zł, 0,92 mld CHF i 6,39 mld euro w 2015 r.

ISBNews
16.05.2016 15:20
A A A


Warszawa, 16.05.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów przeprowadziło w ubiegłym roku transakcje typu FX SWAP, cross currency swap i wymiany walut na złote, pozyskując odpowiednio: 4,71 mld zł, 0,92 mld franków szwajcarskich i 6,39 mld euro, podał resort.

Transakcje typu FX SWAP polegają na wymianie dwóch walut po określonym kursie rynkowym z jednoczesnym ustaleniem warunków wymiany w odwrotną stronę w określonym czasie w przyszłości.

"Zapadalność zawartych transakcji typu FX SWAP nie przekraczała dwóch miesięcy i ustalana była z uwzględnieniem rozkładu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa. W 2015 r. przeprowadzono transakcje na parze walut USD/PLN o równowartości 1,2 mld USD, co odpowiadało pozyskaniu środków złotowych w wysokości 4,71 mld zł" - czytamy w komunikacie. 

Zawarte transakcje pozwoliły na okresowe wykorzystanie posiadanych walut w celu pozyskania środków złotowych. Ostateczny koszt pozyskania środków złotowych był niższy od alternatywnego kosztu finansowania dla analogicznych okresów zapadalności, podano także.

"Z uwagi na fakt, że przedmiotem wymiany były środki walutowe, a nie zobowiązania, powyższe transakcje (zgodnie z wytycznymi Eurostatu) były neutralne dla poziomu długu, jak również i deficytu budżetowego raportowanego do Komisji Europejskiej" - podkreślił resort.  

Transakcje cross currency swap polegają na wymianie kwoty nominalnej w dwóch walutach po tym samym kursie w dniu zawarcia transakcji i w dacie zapadalności oraz na okresowej wymianie płatności odsetkowych kalkulowanych w oparciu o wymieniony nominał i ustalone w dniu transakcji stałe stopy procentowe dla dwóch walut.

"Zapadalność zawartych w 2015 r. transakcji wynosiła od 5 do 7 lat. W wyniku zawartych transakcji Ministerstwo Finansów zamieniło środki posiadane w euro (0,9 mld euro), pozyskując środki w CHF 2 (0,94 mld CHF) oraz przez okres trwania transakcji będzie raz w roku otrzymywało odsetki według stałej stopy w euro, nie płacąc w zamian żadnych odsetek w CHF" - czytamy dalej.  

Według resortu, zawarte transakcje pozwoliły pozyskać CHF na korzystniejszych warunkach niż poprzez bezpośrednią emisję obligacji na rynku szwajcarskim. "Pozyskane CHF zostały wykorzystane do wykupu zapadających w 2015 r. obligacji wyemitowanych na rynku szwajcarskim. Duża różnica w oprocentowaniu dwóch walut pozwoli na zmniejszenie kosztów obsługi długu w okresie do zapadalności zawartych transakcji. Prezentacja transakcji typu cross currency swap została uwzględniona w notyfikacji fiskalnej za rok 2015 r. przekazanej do Komisji Europejskiej" - czytamy dalej. 

MF tłumaczy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) transakcje te zmieniając strukturę walutową zadłużenia podlegają uwzględnieniu w długu sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Podobnie jak w latach ubiegłych, MF wymieniało w 2015 r. waluty pochodzące z funduszy unijnych oraz związane z zarządzaniem długiem zarówno na rynku walutowym za pośrednictwem BGK, jak i w NBP.

"Na rynku walutowym wymieniono łącznie waluty o równowartości 6,39 mld euro" - czytamy także. 

W odniesieniu do wszystkich trzech transakcji, Najwyższa Izba Kontroli (NIK) nie zgłosiła zastrzeżeń dotyczących celowości i efektywności przeprowadzonych transakcji, podkreślił także resort. 

(ISBnews)