Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
24.06.2016 19:00
A A A


Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) przydzielił inwestorom 40 000 000 akcji serii U o łącznej wartości 400 mln zł, podał bank. 

Akcjonariusze Mirbudu zdecydowali o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2015 na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

PKP Cargo oraz spółka zależna PKP Cargotabor Usługi podjęły decyzje o wykonaniu prawa odstąpienia od warunkowej zobowiązującej umowy nabycia Orlen KolTrans i zorganizowanej części przedsiębiorstwa Euronaft Trzebinia, w ramach której świadczy usługi transportu kolejowego, usługi obsługi bocznic kolejowych oraz usługi robót torowych i usługi naprawy taboru szynowego (ZCP Euronaft), podało PKP Cargo.

Akcjonariusze Rawlplug zdecydowali o ustaleniu wysokości dywidendy w kwocie 10,74 mln zł tj. kwotę 0,33 zł na akcję, podała spółka.

Reino Dywidenda Plus, w związku z sytuacją rynkową, podejmie decyzję dotyczącą ostatecznego terminu przeprowadzenia pierwotnej oferty publicznej w ciągu najbliższych dni, podała spółka.

Kofola Group zdecydowała o wycofaniu się z przejęcia WAD Group, a. s., właściciela 40% Water Holding, a. s., który jest 100% akcjonariuszem Slovenské pramene a žriedla, a.s., Stredoslovenské žriedla, a.s. a Zlatá studňa, s.r.o., podała Kofola.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu przez Alior Bank części mienia Banku BPH, podał Alior.

Oscar Kazanelson, posiadający pośrednio i bezpośrednio powyżej 5% kapitału Robyga, zgłosił projekt uchwały na zwyczajne walne zgromadzenie spółki zwołane na 28 czerwca, z propozycją aby cena emisyjna akcji serii H była nie niższa od 2,90 zł, wynika z projektu uchwały.   

Akcjonariusze Seco/Warwick zdecydowali o przeznaczeniu 3,01 mln zł z kapitału zapasowego na dywidendę, co da wypłatę 0,31 zł na akcję, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze Energi zdecydowali o przeznaczeniu 202,89 mln zł z zysku netto za 2015 r na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,49 zł na akcję, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Erbud zawarł umowę zobowiązującą do sprzedaży 100% akcji swojej spółki zależnej Budlex na rzecz Holdinvest 1 za kwotę 45 mln zł, pomniejszoną o kwotę równą wypływowi aktywów określonych w umowie, podała spółka.

Oferta publiczna Reino Dywidenda Plus, w której spółka chce pozyskać od 50 do 300 mln zł rozpoczęła się wraz z publikacją prospektu. Zgodnie z nim spółka zamierza przekazać do publicznej wiadomości przedział cenowy lub cenę maksymalną 1 lipca i w tym samym dniu rozpocząć budowę księgi popytu dla inwestorów w transzy inwestorów instytucjonalnych.

eTravel - spółka zależna Netmedia - uzgodniła warunki nabycia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z branży turystycznej, działającej w obszarze sprzedaży biletów lotniczych i rezerwacji hotelowych za 14 mln zł, podały Netmedia.

Orion Investment wyemitował w ramach oferty prywatnej 80 tys. obligacji serii B o łącznej wartości emisyjnej 8 mln zł, podała spółka. Celem emisji jest zakup gruntów, na których grupa planuje realizacje projektów deweloperskich oraz finansowanie budowy projektów deweloperskich.

Po zakończeniu zbywania przez IMS akcji własnych, ostateczna liczba akcji objętych dywidendą za 2015 rok wynosi 33 499.899 sztuk, natomiast wartość dywidendy za 2015 rok wynosi 7 704 976,77 zł (23 grosze/akcję), poinformowała spółka. Oznacza to, że wysokość wypłacanej dywidendy stanowić będzie maksymalną wartość określoną w uchwale ZWZ, podano także.

Polska Grupa Odlewnicza (PGO) uruchomi program emisji obligacji na łączą kwotę do 100 mln zł, podała spółka. Program może być realizowany do 30 czerwca 2019 r.

PCC Exol podjął uchwałę o dokonaniu przydziału obligacji serii A1, poinformowała spółka. W ramach publicznej oferty oferowanych było łącznie 200 tys. obligacji serii A1 po cenie emisyjnej równej 100 zł, złożono 461 zapisów na 497 256 obligacji, podano także.

Midven nie wyklucza emisji akcji celem dofinansowania wybranych projektów ze swojego portfela, poinformował prezes Andrzej Zając. Spółka podpisała list intencyjny w sprawie inwestycji w platformę B2B.

Po przejęciu węgierskiej Dunamenti Tuzvedelem, Mercor ocenia, że model rozwoju przez akwizycje zagranicznych spółek tej wielkości jest optymalny i kontynuuje przegląd potencjalnych celów. Spółkę interesuje kierunek Europy Północnej i Zachodniej, poinformowali członkowie zarządu.

Mediona ogłosiła przymusowy wykup 125 625 akcji Magellana, stanowiących 1,8694% liczby głosów w spółce, po 68 zł za akcję, podał pośredniczący w wykupie Trigon Dom Maklerski. Dzień wykupu to 30 czerwca br.

Awbud podpisał z Tymbark-MWS z Grupy Maspex kontrakt na budowę centrum innowacji, badań i rozwoju marek Tymbark i Kubuś w Olsztynku, podała spółka. Wartość kontraktu wynosi 24,9 mln zł netto.

Akcjonariusze Voxel zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku netto za rok 2015 w łącznej wysokości 5,77 mln zł, która zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w kwocie 0,55 zł na jedną akcję, poinformowała spółka.

Rada nadzorcza zaakceptowała wniosek zarządu i upoważniła go do nabycia przez Ergis linii do produkcji wielowarstwowej oraz poniesienia niezbędnych nakładów inwestycyjnych związanych z tą inwestycją w łącznej kwocie do 30 mln zł, poinformowała spółka.

Akcjonariusze Ergisu zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 6,31 mln zł na dywidendę, czyli 0,16 zł na jedną akcję, podała spółka.

Akcjonariusze Mercora zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 19 lipca o przeznaczeniu 7,99 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,51 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.

Akcjonariusze Master Pharm zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 4,085 mln zł,  tj. 0,19 zł na akcję z zysku za 2015 rok, podała spółka.

Akcjonariusze Firmy Oponiarskiej Dębica (FO Dębica) zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 39,48 mln zł, tj.2,86 zł na akcję z zysku za 2015 rok, podała spółka.

Nowe władze Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie chcą pobudzić do życia powołany dwa lata temu Instytut Analiz i Ratingu (IAiR) i zaprosić do współpracy Polski Fundusz Rozwoju (PFR), podała "Rzeczpospolita". Partner jest potrzebny Giełdzie przy ewentualnym tworzeniu polskiej agencji ratingowej.

Grupa Kruk zakończyła negocjacje i podpisała umowę zakupu portfela wierzytelności od włoskiego banku Monte dei Paschi di Siena o wartości nominalnej 350 mln euro (ok. 1,5 mld zł), obejmującej około 40 tys. spraw konsumenckich. Kwota transakcji wyniosła 51 mln euro (ok. 222 mln zł), podał  Kruk. To drugi portfel nabyty przez Grupę Kruk na rynku włoskim.