Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 3,2% w 2016, przyspieszy do 3,5% w 2017 r.

ISBNews
11.07.2016 09:04
A A A


Warszawa, 11.07.2016 (ISBnews) - Wzrost PKB spowolni do 3,2% w tym, a następnie przyspieszy do 3,5% w 2017 r., by odnotować ponownie słabszy wynik na poziomie 3,3% w 2018 r., wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowanej w "Raporcie o inflacji".

W marcowym raporcie NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 3,8% w 2016 r. i 2017 r. oraz 3,4% w 2018 r.

"Najważniejszym źródłem rewizji prognozy dynamiki PKB w bieżącej projekcji jest niższy od oczekiwań odczyt PKB za I kw. br. oraz mający bardziej średniookresowe implikacje wzrost niepewności związany z opowiedzeniem się Wielkiej Brytanii za wyjściem z Unii Europejskiej. Niekorzystne dane o krajowej koniunkturze w I kw. obniżają ścieżkę wzrostu w krótkim horyzoncie bieżącej projekcji, natomiast spodziewane osłabienie aktywności ekonomicznej u głównych partnerów handlowych Polski przekłada się na niższą prognozę krajowego wzrostu również w latach 2017-2018" - czytamy w raporcie.

Według banku centralnego, dane o podpisywanych umowach, dotyczących wykorzystania środków z perspektywy finansowej 2014-2020, wskazują na prawdopodobnie niższy od oczekiwań napływ transferów kapitałowych z UE w kolejnych kwartałach.

"Informacje te przyczyniły się do rewizji poziomu nakładów inwestycyjnych i tempa wzrostu PKB w krótkim horyzoncie projekcji. W przeciwnym kierunku oddziałuje wyższy wkład eksportu netto do wzrostu. Za korektą w górę tej kategorii przemawia wyższa od oczekiwań dynamika eksportu w I kw. br., obserwowane w ostatnich miesiącach osłabienie złotego oraz oddziałujące w kierunku niższego importu niższe tempo wzrostu inwestycji" - czytamy dalej.

Do rewizji ścieżki PKB w horyzoncie projekcji przyczyni się również spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego za granicą, wynikające m.in. z osłabienia wzrostu w gospodarce amerykańskiej i wzrostu niepewności związanego z wynikami referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE (Brexit).

"Głównym kanałem oddziaływania Brexitu na polską gospodarkę jest kanał handlowy, który pośrednio wpływa również na obniżenie nakładów brutto na środki trwałe i spożycia indywidualnego. Skala tego wpływu jest jednak stosunkowo niewielka. Ponadto słabszy kurs złotego oraz spowolnienie importu w reakcji na niższy popyt krajowy częściowo  ograniczają  wpływ  negatywnych uwarunkowań zewnętrznych" - napisano w dokumencie.

NBP uważa, że dynamika PKB w Polsce, po jej istotnym obniżeniu się w I kw. br., w kolejnych kwartałach zacznie stopniowo rosnąć, do czego przyczyni się przyspieszenie tempa wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych, związane m.in. z wprowadzeniem świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+.

"Od drugiej połowy 2017 r., po wygaśnięciu wpływu tego czynnika na ścieżkę spożycia indywidualnego, wzrost gospodarczy obniży się i ustabilizuje na poziomie zbliżonym do 3,3% r/r. Głównym motorem wzrostu PKB w horyzoncie projekcji pozostanie konsumpcja, zmniejszy się natomiast w stosunku do lat ubiegłych pozytywny wkład nakładów brutto na środki trwałe" - napisano w raporcie.

Krajowy wzrost gospodarczy, poza świadczeniami wychowawczymi, będzie wspierany przez wzrost dochodów do dyspozycji związany ze wzrostem płac, niskie ceny surowców energetycznych oraz historycznie niski poziom stóp procentowych, zaznaczył także bank centralny.

"Nakłady inwestycyjne będą natomiast ograniczane przez spadek napływu funduszy unijnych przeznaczonych na inwestycje w najbliższych latach. W kierunku obniżenia tempa wzrostu będą oddziaływać także obawy o pogorszenie się koniunktury w gospodarce światowej" - podsumowano w dokumencie.

NBP podał też, że tempo wzrostu produktu potencjalnego w horyzoncie projekcji ulega niewielkiemu przyspieszeniu, z 2,8% r/r do 3,1% r/r. Do końca 2018 r. będzie się ono kształtować zatem na poziomie niższym od wieloletniej średniej, po wyraźnym obniżeniu w następstwie światowego kryzysu finansowego.

"Przy utrzymującym się spadku zasobu siły roboczej oraz obniżeniu dynamiki kapitału, na niewielkie przyspieszenie dynamiki potencjalnego PKB złoży się wyższe tempo wzrostu wydajności czynników produkcji (TFP) oraz spadek stopy bezrobocia równowagi" - napisano w raporcie.

Poniżej przedstawiono składowe PKB wg centralnej ścieżki projekcji.
  2015 2016 2017 2018
PKB (% r/r) 3,6 3,2 3,5 3,3
Popyt krajowy (% r/r) 3,4 3,6 4,1 3,7
Spożycie indywidualne (% r/r) 3,1 4 4 3,4
Spożycie publiczne (% r/r) 3,4 2,6 3,3 3,5
Nakłady inwestycyjne (% r/r) 5,8 1,2 4,1 4,4
Wkład eksportu netto (pkt proc. r/r) 0,3 -0,3 -0,6 -0,4
Eksport (% r/r) 6,8 6,9 6,2 6,3
Import (% r/r) 6,3 7,6 7,6 7,1


(ISBnews)