Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,37 mld zł w VI, z funduszy detal. odpływy

ISBNews
12.07.2016 16:47
A A A


Warszawa, 12.07.2016 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach detalicznych było ujemne po raz pierwszy od trzech miesięcy i wyniosło minus 461 mln zł w czerwcu. Spadki na giełdach związane przede wszystkim z zaskakującym wynikiem referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej odstraszyły w ubiegłym miesiącu klientów funduszy detalicznych. Jednak dzięki wysokim wpłatom do kilku funduszy aktywów niepublicznych, napływy na całym rynku wyniosły prawie 1,37 mld zł w ub. miesiącu, podały Analizy Online.

"Zmienność na rynkach zniechęcała inwestorów do podejmowania odważnych decyzji, co widoczne było w odpływie środków z rozwiązań akcyjnych na rzecz tych o niższym profilu ryzyka. Największe napływy w przypadku produktów skierowanych do szerokiego grona odbiorców odnotowano bowiem w funduszach gotówkowych i pieniężnych (+0,3 mld zł). Drugą grupą o najwyższych napływach w czerwcu, były rozwiązania ochrony kapitału (+0,1 mld zł)" - czytamy w raporcie.

Podobne napływy charakteryzowały w czerwcu fundusze absolutnej stopy zwrotu (0,1 mld zł).

Inwestorzy zachęceni wzrostami na rynku metali szlachetnych, kupowali również jednostki funduszy rynku surowców. W czerwcu wpłacono do nich prawie o 45 mln zł więcej niż wypłacono.

Największe odpływy odnotowano z kolei w grupie funduszy akcyjnych ( minus 0,8 mld zł). Klienci zniechęceni spadkami na GPW stronili od inwestowania w rozwiązania akcji polskich uniwersalnych oraz małych i średnich spółek. Bilans sprzedaży wyniósł w tym wypadku łącznie ponad minus 0,3 mld zł.

"Wysoka przewaga wypłat nad wpłatami widoczna była również w rozwiązaniach opartych o akcje spółek zagranicznych (-0,5 mld zł), a zwłaszcza tych notowanych na giełdach krajów rozwiniętych. Również w przypadku funduszy dłużnych zaobserwowano w czerwcu ujemny bilans sprzedaży (-63 mln zł). Większość z tych środków wypłacono z rozwiązań polskich o uniwersalnej strategii. Lepiej wypadły fundusze polskie korporacyjne, dla których saldo było bliskie zera" - czytamy dalej.

Ujemny bilans sprzedaży zanotowały w czerwcu także fundusze mieszane (-0,3 mld zł).

"Warto podkreślić, że w przypadku tej grupy odpływ środków trwa, z wyłączeniem jednego miesiąca, nieprzerwanie od maja ubiegłego roku. Największą przewagę wypłat nad wpłatami odnotowano w rozwiązaniach stabilnego wzrostu (-148 mln zł)" - podano także.

W ubiegłym miesiącu, również w przypadku kilku grup funduszy niedetalicznych obserwowano istotne odpływy środków. Ujemny bilans sprzedaży zanotowano w  dedykowanych rozwiązaniach gotówkowych i pieniężnych (-0,3 mld zł) i absolutnej stopy zwrotu (-0,2 mld zł). W przypadku tych drugich, jest to pierwszy taki wysoki odpływ środków w historii grupy.

(ISBnews)