Wskaźnik C/I BZ WBK wyniósł 47% w I półr. 2016 r.

ISBNews
27.07.2016 10:50
A A A


Warszawa, 27.07.2016 (ISBnews) - Wskaźnik koszty do dochodów Banku Zachodniego WBK - po wyeliminowaniu wpływu zdarzeń jednorazowych ? wyniósł 47% w I połowie 2016 r. wobec 46,4% rok wcześniej, podał bank.

Dochody ogółem BZ WBK za I połowę 2016 r. wyniosły 3 942,9 mln zł i zmniejszyły się o 4,3% r/r.

"W ujęciu porównywalnym, tj. po wyłączeniu z obu okresów jednorazowych zysków z transakcji na rynku kapitałowym (316,1 mln zł z rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Ltd. przez Visa Inc. w I poł. 2016 r. oraz 523 mln zł z częściowego zbycia udziałów i utraty kontroli nad spółkami BZ WBK-Aviva TUnŻ S.A. i BZ WBK-Aviva TUO S.A. w I poł. 2015 r.), dochody ogółem były stabilne (+0,8% r/r)" - podał bank.

W ramach rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Ltd. przez Visa Inc. BZ WBK S.A. i SCB S.A. - jako członkowie i udziałowcy spółki przejmowanej otrzymały płatność gotówkową, akcje uprzywilejowane serii C oraz płatność odroczoną o łącznej wartości 316,1 mln zł, z czego 305,9 mln zł przypada BZ WBK SA.

Bank podał, że wynik z tytułu odsetek rósł nieco szybciej niż aktywa odsetkowe netto, podnosząc zannualizowaną marżę odsetkową netto grupy za I półrocze 2016 r. do poziomu 3,62% (+0,09 pkt. proc. r/r).

"Wzrostom kluczowych wolumenów biznesowych towarzyszyły korzystne tendencje strukturalne takie jak: rozbudowa portfela kredytów gotówkowych i innych kredytów konsumenckich, zwiększenie salda niskokosztowych środków bieżących oraz stabilny poziom depozytów terminowych"- czytamy w raporcie.

Z kolei ustabilizowanie wyniku z tytułu prowizji na poziomie 943,6 mln zł jest efektem dywersyfikacji źródeł dochodu grupy oraz uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych takich jak: rozwój sytuacji gospodarczej, dynamika rynków finansowych, kampanie promocyjne, zmiany w środowisku regulacyjnym oraz wymogi konkurencji i cele strategiczne organizacji.

"W I półroczu 2016 r. wynik prowizyjny grupy szczególnie mocno zdeterminowało otoczenie, zwłaszcza w zakresie dystrybucji i zarządzania aktywami, prowizji ubezpieczeniowych, maklerskich oraz za obsługę emisji papierów wartościowych" - podano także

Koszty ogółem wyniosły 1 705,3 mln zł w I półr. i były wyższe o 2,1% w skali roku.

W I półr. BZ WBK zanotował niższy w skali roku poziom odpisów z tytułu utraty wartości należności kredytowych (-42,1 mln zł r/r) ? przy wzroście portfela kredytowego brutto o 10,8% r/r i poprawie wskaźników jego jakości.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11,9% (16,7% na 30 czerwca 2015 r.), a po wyeliminowaniu zdarzeń jednorazowych 11,5% wobec 14,4% na 30 czerwca 2015 r.

Bank podał, że znaczny spadek wskaźnika ROE jest konsekwencją wprowadzenia podatku od instytucji finansowych oraz zwiększenia wymogów kapitałowych przez nadzór bankowy.

W I połowie 2016 r. łączne obciążenie BZ WBK S.A. i SCB S.A. z tytułu podatku wyniosło 173,3 mln zł.

(ISBnews)