RN PZ Cormay popiera emisję do 16,7 mln akcji dla akcjonariuszy Orphee

ISBNews
10.08.2016 08:05
A A A


Warszawa, 10.08.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza PZ Cormay podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii odnośnie projektu uchwały walnego zgromadzenia dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L i związanych z nim dokumentów oraz odstąpienia od badania wkładów niepieniężnych, podała spółka.

"Uchwała ta wynika z przedstawienia przez zarząd spółki radzie nadzorczej skorygowanego planu podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii L. Raportem bieżącym [...] zarząd spółki informował o niepodjęciu przez zwyczajne walne zgromadzenia spółki w dniu 30 czerwca 2016 r. przewidzianej w porządku obrad uchwały walnego zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy spółki, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii L oraz zmiany statutu spółki. Zamiarem zarządu spółki jest, by najbliższe walne zgromadzenie spółki dokonało podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę nie mniejszą niż 1 zł i nie większą niż 16 695 541 zł w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L w liczbie nie mniejszej niż 1 i nie większej niż 16 695 541 sztuk, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja" - czytamy w komunikacie.

Objęcie akcji serii L ma nastąpić w drodze subskrypcji otwartej, tj. z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje serii L mają zostać zaoferowane akcjonariuszom spółki Orphee. Akcje mają zostać pokryte wkładami niepieniężnymi w postaci akcji Orphee o wartości nominalnej 0,10 CHF każda. Cena emisyjna ma zostać ustalona przez zarząd za zgodą RN. Zarząd ustalił wycenę jednej akcji Orphee na kwotę 2,59 zł. Jedna akcja Orphee stanowić będzie wkład niepieniężny na pokrycie 0,8 akcji serii L, przypomniano.

"Zwraca się uwagę, że w porównaniu do poprzednio proponowanej emisji akcji serii L zmianie uległy liczba mających zostać wyemitowanych akcji spółki oraz parytet wymiany akcji. W związku z powyższym, zarząd w najbliższym czasie podejmie niezbędne kroki w celu zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki i poddania pod głosowanie uchwały dotyczącej emisji akcji serii L spółki" - czytamy dalej.

Z projektów uchwał na walne 30 czerwca wynikało, że akcjonariusze PZ Cormay mieli zdecydować o emisji do 21,47 mln akcji serii L dla akcjonariuszy spółki Orphée. Jedna akcja Orphee stanowić miała wkład niepieniężny na pokrycie 0,83 akcji serii L Cormay.

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor światowej klasy aparatury medycznej. Od ponad 27 lat zajmuje się produkcją testów in vitro dla chemii klinicznej, elektroforezy, hematologii, koagulologii oraz serologii grup krwi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

Grupa kapitałowa Orphée SA składa się z jednostki dominującej Orphée SA z siedzibą w Genewie i jej spółek zależnych. Podstawowym przedmiotem działalności grupy jest sprzedaż odczynników, testów i aparatury do diagnostyki in vitro. Głównym miejscem prowadzenia działalności Orphee jest Szwajcaria, a dla spółek zależnych: Kormej Diana - Białoruś, Kormiej Rusłand - Rosja, Innovation Enterprises Ltd. - Irlandia, Orphee Technics Sp. z o. o. - Polska. Orphée SA jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)