Grzegorz Jurczyk został powołany na stanowisko prezesa Banku BPH

ISBNews
16.08.2016 16:44
A A A


Warszawa, 16.08.2016 (ISBnews) - W związku z rezygnacją Richarda Gaskina z pełnienia funkcji prezesa Banku BPH, rada nadzorcza powołała Grzegorza Jurczyka, pełniącego obecnie funkcję wiceprezesa Banku BPH, na stanowisko prezesa, podał BPH.

"Powołanie nastąpiło pod następującymi warunkami i ze skutkiem od spełnienia się ostatniego z nich:
- wyrażeniem przez KNF zgody na powołanie Grzegorza Jurczyka na stanowisko prezesa zarządu Banku BPH, w trybie art. 22b Prawa bankowego; oraz
- wpisem podziału do rejestru przedsiębiorców" - czytamy w komunikacie.

Richard Gaskin złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Banku BPH pod następującymi warunkami (i ze skutkiem od spełnienia się ostatniego z nich): wpisem do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Alior Bank S.A. związanego z podziałem Banku BPH w trybie art. 529 § 1 pkt 4 i nast. Kodeksu spółek handlowych (Podział); oraz  wyrażeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) zgody na powołanie nowego prezesa zarządu Banku BPH, w trybie art. 22b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

Bank BPH podał także, że Richard Gaskin oświadczył, że bez względu na fakt, czy warunki, o których mowa powyżej, spełnią się do dnia wygaśnięcia jego mandatu jako członka zarządu Banku BPH obecnej kadencji, tj. najpóźniej do dnia odbycia się walnego zgromadzenia Banku BPH zatwierdzającego sprawozdanie finansowego Banku BPH za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r., nie zamierza ubiegać się o kandydowanie na członka zarządu Banku BPH kolejnej kadencji.

"Dodatkowo, 16 sierpnia 2016 r. następujący członkowie zarządu Banku BPH: Grażyna Utrata, Andras Bende, Mariusz Kostera, Mariusz Bondarczuk oraz Krzysztof Nowaczewski (pełniący funkcje wiceprezesów zarządu Banku BPH) złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji członków zarządu Banku BPH pod warunkiem wpisu Podziału do rejestru przedsiębiorców"- podano także.

Alior Bank poinformował w kwietniu, że zawarł z grupą GE Capital umowę dotyczącą nabycia wydzielonej części Banku BPH. Cena za 87,23% udziałów GE w Podstawowej Działalności BPH wynosi 1,225 mld zł (z zastrzeżeniem korekt). Transakcja nie obejmuje zakupu portfela kredytów hipotecznych oraz BPH TFI.

Bank BPH jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat. Jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Siedzibą prawną Banku BPH jest Gdańsk, biuro centrali znajduje się w Warszawie, a główne centra operacyjne w Krakowie i Gdańsku.

(ISBnews)