NBP: Stabilizacji dynamiki spożycia towarzyszy rosnąca ufność konsumencka

ISBNews
08.09.2016 12:29
A A A


Warszawa, 08.09.2016 (ISBnews) - Stabilizacji dynamiki spożycia gospodarstw domowych towarzyszy systematycznie rosnąca ufność konsumencka, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w raporcie. Podkreślił też, że nadal nie obserwuje sygnałów ze strony popytu konsumpcyjnego gospodarstw domowych, które mogłyby sugerować groźbę pojawienia się spirali deflacyjnej.

"Kolejny kwartał z rzędu spożycie prywatne rośnie w stabilnym tempie w ujęciu realnym. Spadki dynamiki konsumpcji dóbr nietrwałych skompensowane zostały przez wysoką dynamikę konsumpcji dóbr trwałych. Tendencjom tym towarzyszy relatywnie stabilne i niskie zainteresowanie finansowaniem konsumpcji kredytem. Stabilizacji dynamiki spożycia towarzyszy systematycznie rosnąca ufność konsumencka" - - czytamy w raporcie "Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w I kw. 2016 r."

Bank centralny podkreśla, że od 2015 r. stabilizuje się dynamika wzrostu spożycia prywatnego. Spożycie prywatne w I kw. 2016 r. wzrosło realnie o 3,1% r/r w porównaniu do 2,9% przed kwartałem. Po wyeliminowaniu wahań sezonowych dynamika tej kategorii wyniosła 3% r/r oraz 0,8% kw/kw, podano w materiale.

"Tempo wzrostu spożycia w dalszym ciągu oscyluje wokół długookresowej średniej (ok. 3% r/r). Również dynamika nominalna spożycia prywatnego, po uwzględnieniu korekt sezonowych, utrzymała się na poziomie z poprzedniego kwartału i wyniosła 2,2% w I kw. 2016 r." - zwraca uwagę NBP.

Jednocześnie nadal nie obserwuje się sygnałów ze strony popytu konsumpcyjnego gospodarstw domowych, które mogłyby sugerować groźbę pojawienia się spirali deflacyjnej. W przypadku decyzji konsumpcyjnych gospodarstw domowych objawiałaby się ona odkładaniem bieżących zakupów ze względu na oczekiwany niższy poziom cen w przyszłości" - czytamy dalej w raporcie.

W I kw. 2016 r. realne dochody sektora gospodarstw domowych zwiększyły się o 3,5% r/r oraz o 1,7% kw/kw. Wzrost realnych dochodów opierał się głównie na wzroście dochodów pierwotnych, w szczególności korzystnej dynamice dochodów z pracy najemnej. Negatywnie na tempo wzrostu dochodów do dyspozycji wpłynęło obniżenie się nadwyżki operacyjnej brutto, podał też bank centralny.

Stopa oszczędzania w I kw. 2016 r. wyniosła 3,5% (wyrównana sezonowo). Choć oszczędności dobrowolne wzrosły, to wciąż pozostają niskie, podobnie jak przypisywane gospodarstwom domowym transfery do OFE, ocenia NBP.

"Tendencje ujawnione w finansowych rachunkach narodowych w I kw 2016 r. kontynuowane były także w II kw. 2016 r., na co wskazują dane ze sprawozdawczości monetarnej. Aktywa finansowe wykazują stabilne tempo wzrostu, głównie za sprawą instrumentów o niskim stopniu ryzyka i wysokiej płynności (krótkoterminowe depozyty bankowe i gotówka). Systematycznie wzrastało także zadłużenie gospodarstw domowych, przede wszystkim na skutek nowych kredytów mieszkaniowych" - podsumowano w raporcie.

(ISBnews)