Minister środowiska proponuje utworzenie Państwowej Służby Geologicznej

ISBNews
14.09.2016 10:58
A A A


Warszawa, 14.09.2016 (ISBnews) - Projekt ustawy o Państwowej Służbie Geologicznej (PSG), przygotowany przez Ministerstwo Środowiska, przewiduje utworzenie utworzenie nowej osoby prawnej wykonującej zadania państwa w dziedzinie geologii, której prezesa powoływać będzie minister środowiska.

Projekt został przekazany do konsultacji publicznych.

"Projekt ma tym samym na celu organizacyjno-strukturalne, zadaniowo-kompetencyjne oraz rzeczowo-finansowe uporządkowanie i wzmocnienie tej sfery państwowej działalności, która polega na badaniu, rozpoznawaniu i dokumentowaniu budowy geologicznej, racjonalnym zagospodarowywaniu struktur geologicznych, w tym ochronie tych struktur oraz wypełniającej je materii, bez względu na miejsce ich występowania" ? czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

PSG ma wykonywać interes publiczny państwa w dziedzinie geologii, w tym zadania dotyczące zapewnienia bazy surowcowej. Dotychczas część tych zadań była wykonywana przez administrację geologiczną i Państwowy Instytut Geologiczny ? Państwowy Instytut Badawczy (PIG).

Zaproponowane przepisy przewidują, że organem zarządzającym PSG będzie kadencyjny prezes, powoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska. Instrumentem nadzoru ma być ponadto zatwierdzanie przez ministra właściwego do spraw środowiska projektów rocznych planów finansowych PSG oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności PSG oraz sprawozdań finansowych.

"PSG będzie wykonywała zadania państwa z dziedziny geologii w zakresie rozpoznawania budowy geologicznej oraz opracowywania perspektyw złożowych w celu odnowienia bazy surowcowej dla Rzeczypospolitej Polskiej i racjonalnego gospodarowania strukturami geologicznymi, w tym zasobami kopalin i ich ochrony, a także gospodarki i ochrony wód podziemnych i środowiska" ? czytamy dalej.

Będą to częściowo zadania wykonywane obecnie przez PIG, ale także m.in. zadania obecnie należące do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Prezes PSG będzie organem opiniującym w sprawach z zakresu zatwierdzania dokumentacji geologicznej.

Projekt przewiduje także powołanie Straży Geologicznej jako państwowej, umundurowanej formacji uzbrojonej do spraw zwalczania naruszeń przepisów ustawy - Prawo geologiczne i górnicze. Strażą ma kierować główny inspektor straży, podporządkowany prezesowi PSG.

"Na pokrycie kosztów funkcjonowania w pierwszym okresie PSG otrzyma dotację celową z budżetu państwa. Cała działalność PSG będzie finansowana ze środków pochodzących z opłat ustalanych na podstawie działu VII ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, z tytułu rozporządzania prawem do informacji geologicznej należącej do Skarbu Państwa, a także ze środków uzyskanych w wyniku wykonywania powierzonych zadań (np. z tytułu opiniowania zatwierdzania dokumentacji geologicznych)" ? podano także.

Wejście w życie ustawy o PSG przewidziano na 1 stycznia 2017 r.

(ISBnews)