Portfel zamówień Grupy ZUE wynosi obecnie ok. 683 mln zł

ISBNews
07.11.2016 09:43
A A A


Warszawa, 07.11.2016 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień Grupy ZUE wynosi obecnie ok. 683 mln zł. Łączna szacunkowa wartość przetargów, w których Grupa już uczestniczy, wynosi ok. 15,5 mld zł, podała spółka. Grupa podpisała w 2016 r. umowy budowlane o wartości ok. 281 mln zł.

"Pomimo trudnego rynku, sytuacja Grupy ZUE jest stabilna. Grupa zawarła w 2016 roku  umowy budowlane o wartości ok. 281 mln zł. Obecny portfel zamówień Grupy kształtuje się na poziomie ok. 683 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Od początku czwartego kwartału, spółka złożyła także oferty z najniższą ceną w postępowaniach przetargowych (samodzielnie lub w konsorcjum) na łączną kwotę 654,7 mln zł netto, przy czym oczekiwana wartość wynagrodzenia z ww. kontraktów przypadająca na ZUE to ok. 404 mln zł. Dodatkowo oferta złożona przez konsorcjum z udziałem spółki została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na kwotę 159,7 mln zł netto (wartość wynagrodzenia z ww. kontraktu przypadająca dla ZUE to ok. 53 mln zł), podano także.

"Ponadto spółka obecnie uczestniczy w 20 postępowaniach przetargowych na łączną kwotę szacowaną na ok. 15,5 mld zł" - czytamy dalej.

Pomimo tegorocznego spowolnienia, Grupa podkreśla, że obserwuje sygnały wskazujące na bardziej pozytywne perspektywy na 2017 rok oraz pozytywnie ocenia długofalowy potencjał rozwoju rynków, na których działa. Są one i będą obszarem znaczących inwestycji, w dużej mierze dofinansowywanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach realizacji perspektywy budżetowej do 2020 roku.

"Grupa ZUE jest doskonale przygotowana pod względem kadrowym oraz sprzętowym do pełnego wykorzystania ww. perspektyw rynkowych" - wskazano w komunikacie.

ZUE tłumaczy też, że niższy poziom przychodów ze sprzedaży w okresie trzech kwartałów wynikał głównie z mocnego i sygnalizowanego wcześniej spowolnienia na rynku budowlanym infrastruktury kolejowej i miejskiej. Obecnie w zakresie infrastruktury kolejowej i miejskiej spółka realizuje głównie kontrakty opiewające na mniejsze kwoty, co wpływa na rozdrobnienie portfela zamówień. Kontrakty realizowane są ze znacznie niższą niż osiągane w ubiegłych latach marżą.

"Jednocześnie, ze względu na bardzo dobre perspektywy w najbliższych latach na rynku infrastruktury kolejowej i tramwajowej, zamiarem spółki jest utrzymanie potencjału wykonawczego na kolejne lata w zakresie sprzętowym jak i kadrowym, pomimo tego, że przy obecnej mniejszej skali realizacji robót budowlanych generuje to dodatkowe koszty. Grupa nie będzie podejmować kroków w celu ograniczenia zatrudnienia. Profesjonalny i doświadczony zespół stanowi bowiem ważną przewagę konkurencyjną Grupy, a odtworzenie profesjonalnych kadr w warunkach przewidywanego ożywienia na rynku infrastruktury kolejowej i tramwajowej byłoby trudne" - czytamy także a materiale.

Prezes Wiesław Nowak ocenia perspektywy wszystkich rynków działalności Grupy pozytywnie - będą one bowiem w najbliższych latach obszarem intensywnych inwestycji - mimo tego, iż 2016 rok jest dla branży trudny.

"Widzimy możliwości poprawy sytuacji rynkowej już w 2017 roku. W oczekiwaniu na duże zlecenia na rynku krajowym, realizujemy mniejsze kontrakty, dzięki czemu sytuacja Grupy ZUE jest stabilna - nasz obecny portfel zamówień ma wartość około 683 mln zł, a złożone w ostatnim miesiącu oferty z najniższą ceną wskazują na możliwość jego dalszej rozbudowy" - podsumował Nowak, cytowany w komunikacie.

Grupa UE uzyskała w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 220,6 mln zł (spadek o 42,6%) oraz stratę netto w wysokości 6,1 mln zł.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2015 r. skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 542 mln zł.

(ISBnews)