Zysk netto Ipopema Securities spadł r/r do 0,89 mln zł w III kw. 2016 r.

ISBNews
10.11.2016 07:08
A A A


Warszawa, 10.11.2016 (ISBnews) - Ipopema Securities odnotowała 0,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 1,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,89 mln zł wobec 2,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 20,58 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 24,58 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 1,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,53 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 59,09 mln zł w porównaniu z 70,48 mln zł rok wcześniej.

"Pomimo straty zanotowanej w segmencie usług maklerskich, zyski w pozostałych segmentach działalności przełożyły się na skonsolidowany zysk na działalności podstawowej oraz zysk netto w wysokości odpowiednio 2 264 tys. zł oraz 1 403 tys. zł (wobec odpowiednio 4 765 tys. zł zysku na działalności podstawowej oraz 2 548 tys. zł zysku netto rok wcześniej)" - czytamy w komentarzu zarządu. 

Z uwagi na fakt, że udział Ipopema Securities w Ipopema Business Consulting wynosi 50,02%, zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 1 287 tys. zł, a 116 tys. zł stanowi zysk przypisany udziałowcom mniejszościowym, podano także.  

Spółka podała, że niższe przychody w segmentach usług maklerskich oraz zarządzania funduszami i portfelami przełożyły się na spadek łącznych skonsolidowanych przychodów Grupy Ipopema w okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 r. o 16,2% r/r. 

"Przychody zrealizowane w segmencie usług maklerskich (25 464 tys. zł ? 43,1% skonsolidowanych przychodów) był o 23,3% niższe niż rok wcześniej (33 200 tys. zł), na co przełożyły się niższe o 27,5% przychody z tytułu obrotu papierami wartościowymi (16 185 tys. zł w porównaniu z 22 311 tys. zł rok wcześniej) oraz o 15,4% niższe przychody z tytułu bankowości inwestycyjnej (9 101 tys. zł wobec 10 761 tys. zł). Na niższy poziom przychodów z działalności brokerskiej wpływ miała przede wszystkim niższa wartość obrotów realizowanych na GPW (o 13,0%) oraz niższy udział rynkowy Spółki (4,66% w okresie styczeń-wrzesień 2016 r. w porównaniu z 5,91% rok wcześniej)" - czytamy dalej. 

W konsekwencji niższych kosztów w segmentach usług maklerskich oraz zarządzania funduszami i portfelami, łączne koszty działalności Grupy Ipopema w pierwszych trzech kwartałach roku 2016 były o 13,5% niższe rok wcześniej i wyniosły 56 825 tys. zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 0,33 mln zł wobec 2,06 mln zł zysku rok wcześniej.
Ipopema Securities to grupa finansowa notowana na warszawskiej giełdzie od maja 2009 roku.

(ISBnews)