MF: Dług sektora general government wzrósł do 978,49 mld zł na koniec III kw.

ISBNews
12.12.2016 15:23
A A A


Warszawa, 12.12.2016 (ISBnews) - Dług sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniósł 978,49 mld zł na koniec III kw. 2016 r., co oznacza wzrost o 0,1% kw/kw i o 6,4% w porównaniu z końcem 2015 r., podało Ministerstwo Finansów. Państwowy długu publiczny (PDP, liczony wg polskiej metodologii) wyniósł 939,56 mld zł i wzrósł o 0,3% kw/kw i o 7,1% od końca ub.r.

"Zmiana PDP w III kwartale 2016 r. była wynikiem:
- wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 3.369,2 mln zł (+0,4%), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 2.829,1 mln zł (+0,3%),
- spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 755,9 mln zł (-1,1%), w tym jednostek samorządu terytorialnego o 882,7 mln zł (-1,3%),
- spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 2,0 mln zł (-2,6%)" - czytamy w komunikacie. 

Zmiana długu EDP w III kwartale 2016 r. wynikała - poza zmian dotyczących państwowego długu publicznego - z następujących czynników: 

- spadek zadłużenia przedsiębiorstw zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych (962,3 mln zł),
- wzrost portfela skarbowych papierów wartościowych (SPW) posiadanych przez fundusze umiejscowione w BGK (w tym Krajowy Fundusz Drogowy) o 43,8 mln zł oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny (łącznie z funduszem ochrony środków gwarantowanych) o 1.025,7 mln zł, co spowodowało spadek długu EDP w wyniku zwiększenia konsolidacji wzajemnych zobowiązań jednostek sektora,
- pomniejszająco na dług EDP, w stosunku do PDP wpłynęło zwiększenie wartości zobowiązań wymagalnych (o 169,7 mln zł), podano także. 

"Na koniec III kwartału 2016 r. dług krajowy wg kryterium miejsca emisji wyniósł 624,3 mld zł, co oznacza wzrost w porównaniu z końcem II kwartału 2016 r. o 9,4 mld zł (+1,5%). W tym samym okresie dług zagraniczny spadł o 6,8 mld zł (-2,1%), do poziomu 315,2 mld zł, co było głównie wypadkową:
- umocnienia się złotego wobec EUR (2,6%), USD (3,1%), JPY (1,3%) oraz CHF (2,2%) - spadek długu o 2,1 mld zł,
- emisji obligacji SP o wartości 3 mld CNY,
- spłaty kredytów MIF zaciągniętych przez SP w kwocie 0,1 mld euro" - czytamy w komunikacie. 

Od początku roku dług krajowy wzrósł  o 53,8 mld zł  (+9,4%), a dług zagraniczny o 8,4 mld zł (+2,7%).

Na koniec III kwartału 2016 r. udział długu zagranicznego wyniósł 33,6% i był o 0,8 pkt proc niższy w porównaniu z końcem poprzedniego kwartału. Spadek udziału długu zagranicznego wynikał głównie z różnic kursowych. W porównaniu z końcem 2015 r. odnotowano spadek udziału długu zagranicznego o 1,4 pkt proc. 

W strukturze długu publicznego dominują instrumenty rynkowe (84,8% udział na koniec III kwartału 2016 r.), w tym przede wszystkim instrumenty wyemitowane na rynku krajowym (60,5%). Udział instrumentów rynkowych w PDP wzrósł w omawianym okresie o 1,9 pkt proc., podał także resort. 

(ISBnews)