Kruk rozpoczął ofertę do 1 mln akcji serii G w ramach ABB

ISBNews
15.12.2016 17:48
A A A


Warszawa, 15.12.2016 (ISBnews) - Kruk zdecydował o rozpoczęciu subskrypcji i oferty nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 1 mln akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł każda w formie subskrypcji prywatnej. Oferta zostanie przeprowadzona w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu (ABB) wśród uprawnionych inwestorów wskazanych przez zarząd, podała spółka.

"Uchwała emisyjna w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz emisji akcji serii G przewiduje dla uprawnionych inwestorów będących akcjonariuszami spółki na dzień rejestracji uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G (data prawa pierwszeństwa). Uprawnieni inwestorzy objęci prawem pierwszeństwa, którzy będą spełniać kryteria udziału w ofercie akcji serii G wskazane w uchwale, prawo pierwszeństwa w objęciu akcji serii G. Zgodnie z zaproponowanymi postanowieniami, uprawnionemu inwestorowi objętemu prawem pierwszeństwa będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w objęciu akcji serii G w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (a) stosunku liczby akcji spółki posiadanych przez uprawnionego inwestora objętego prawem pierwszeństwa na datę prawa pierwszeństwa do liczby wszystkich istniejących akcji spółki w dacie prawa pierwszeństwa oraz (b) określonej przez zarząd ostatecznej liczby oferowanych akcji serii G, z zaokrągleniem na zasadach wskazanych w uchwale. Możliwość skorzystania z prawa pierwszeństwa w objęciu akcji serii G jest uzależniona od spełnienia przesłanek wskazanych w uchwale emisyjnej" - czytamy w komunikacie.

Spółka będzie ubiegała się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G oraz, jeżeli zostaną spełnione wymogi regulacyjne dla takiego dopuszczenia i wprowadzenia, praw do akcji serii G (PDA) do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Na potrzeby oferty i dopuszczenia nie jest wymagane udostępnienie do publicznej wiadomości przez spółkę prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, a spółka nie będzie prowadziła akcji promocyjnej oferty lub akcji serii G, podano również.

Zarząd informuje, że w ramach czynności zmierzających do wykonania uchwały emisyjnej, spółka zawarła umowę plasowania akcji z WOOD & Company Financial Services oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Każdy z doradców będzie w ramach oferty prywatnej pełnił funkcję globalnego współkoordynatora pferty oraz współprowadzącego księgę popytu.

Kapitał Kruka dzieli się na 17 744 216 akcji.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. W 2015 r. zakupił i przyjął do obsługi wierzytelności o wartości 8,9 mld zł na siedmiu rynkach: w Polsce, Rumunii, Czechach, na Słowacji, w Niemczech oraz we Włoszech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy sięgnęły 611 mln zł w 2015 r. 

(ISBnews)