NFOŚiGW przekaże 16 mln zł na rewitalizację trzech parków w stolicy

ISBNews
20.04.2017 13:22
A A A


Warszawa, 20.04.2017 (ISBnews) - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisał umowę z miastem stołecznym Warszawą na uporządkowanie terenów zielonych i wprowadzenie nowych elementów rekreacyjnych w warszawskich parkach: Żeromskiego, Pole Mokotowskie i Ogrody Kosmosu. Przedsięwzięcie za 23 mln zł dofinansowano kwotą 16 mln zł w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko (POIiŚ), podał NFOŚIGW.

"Przedsięwzięcie zakłada również stworzenie unikalnych miejsc służących ochronie środowiska, przyczyni się do zachowania różnorodności biologicznej, ułatwi i poprawi możliwości przewietrzania miasta oraz uzupełniania wody podziemnej w drodze infiltracji. W efekcie realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości środowiska miejskiego, jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ekologii i poszanowania przyrody" - powiedział zastępca prezesa NFOŚIGW Roman Wójcik, cytowany w komunikacie.

"Ten projekt to bardzo ważny krok w działaniach na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Mówiąc o finansowaniu projektów proekologicznych ze środków unijnych, często nie dostrzegamy zróżnicowania obszarów wsparcia. Wdrażane przez NFOŚiGW działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (II typ projektów) koncentruje się na rozwoju terenów zieleni w miastach. Ten szczególny typ projektów [...] przysparza nowych terenów zielonych, przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza poprzez odpowiednie nasadzenia, przywraca ekosystemom miejskim rodzime gatunki roślin, a oprócz tego przeciwdziała rozprzestrzenianiu się hałasu" - podkreślił wiceminister środowiska Sławomir Mazurek, także cytowany w komunikacie.

Wszystkie tereny objęte przedsięwzięciem będą obiektem otwartym, dostępnym dla wszystkich bezpłatnie i dostosowanym do osób niepełnosprawnych; będą też sprzyjać integracji społecznej, wypoczynkowi i rekreacji.

"Dzięki wsparciu NFOŚiGW mieszkańcy Warszawy zyskają przyjazną przestrzeń. Integralnym elementem ekologicznych projektów, w tym tego warszawskiego, jest stworzenie warunków udostępnienia obiektów zieleni mieszkańcom, jako miejsca rekreacji. Obiekty zieleni tworzone lub rewitalizowane ze środków UE są obiektami dla mieszkańca" - dodał Wójcik.

Wsparcie ze środków Funduszu Spójności - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego ? wyniesie 15 882 811,73 zł przy całkowitym koszcie przedsięwzięcia opiewającym na sumę 22 833 862,86 zł. Beneficjent, którym jest m.st. Warszawa, zapewni wkład własny w wysokości 6 951 051,13 zł, podano także.

Inicjatywa zlokalizowana jest na terenie czterech dzielnic m.st. Warszawy: Ochota i Śródmieście (Pole Mokotowskie), Włochy (Ogrody Kosmosu) i Żoliborz (Park Żeromskiego). Teren na którym realizowane będą zadania, to łącznie obszar o powierzchni 74,78 ha: Park Żeromskiego ? 4,7 ha; Park Pole Mokotowskie ? 68,4 ha; Park Ogrody Kosmosu ? 1,68 ha. Obecnie część tego terenu (Włochy ? 1,68 ha i Pole Mokotowskie ? 5,11 ha) to obszar zieleni nieuporządkowanej, niezagospodarowanej o znacznym stopniu degradacji.

"Dotychczas NFOŚiGW podpisał już 38 umów o dofinansowanie z unijnego działania 2.5 rozwoju terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych na kwotę ok 164 mln zł. Wsparcie umożliwiło realizację projektów na które ? często przez wiele lat ? brakowało odpowiednich środków w budżetach miast. W ramach I i II naboru pieniądze otrzymały m.in.: Poznań i Żyrardów (po 13 mln zł); Toruń, Ścinawa, Świdnica i Lublin (między 8-10 mln zł); a także Płock (7 mln zł), czy Ruda Śląska (ponad 6 mln zł)" ? podsumował Wójcik.

(ISBnews)