MON: Wydatki na obronę wzrosną do 2,2% PKB w 2020 r., a docelowo do 2,5% w 2030

ISBNews
21.04.2017 14:43
A A A


Warszawa, 21.04.2017 (ISBnews) - Projekt ustawy dot. m.in. finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zakłada wzrost wydatków obronnych do 2,2% PKB w 2020 r. i docelowo do 2,5% PKB w 2030 r., czytamy w uzasadnieniu projektu Ministerstwa Obrony Narodowej (MON), skierowanego do uzgodnień międzyresortowych.

"Projekt ustawy realizuje postanowienia 'Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju', określającej wzrost wydatków obronnych do 2,2% PKB w 2020 r. i docelowo do 2,5% PKB w 2030 r., przewidując stopniowe dochodzenie do wartości 2,5% PKB przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy w uzasadnieniu.

Według MON, jednym z głównych celów nowelizacji ustawy jest uwzględnienie na gruncie przepisów ustawowych ustaleń państw członkowskich NATO podjętych na szczycie w 2014 r. w Newport, potwierdzonych na kolejnym szczycie w roku 2016 w Warszawie oraz deklaracji Prezydenta RP i Rządu RP w zakresie zwiększenia poziomu finansowania wydatków obronnych do wysokości 2% PKB - według metodologii NATO.

"Jednocześnie w związku z sytuacją geopolityczną wokół Polski, prowadzone są w Siłach Zbrojnych działania na rzecz rozbudowy potencjału obronnego kraju, w tym prowadzona jest modernizacja techniczna Sił Zbrojnych oraz zwiększenie stanu osobowego żołnierzy. W związku z powyższym realizowane są inwestycje określone w programie wieloletnim 'Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w ramach programów operacyjnych', które zostały ograniczone z powodu osiągania mniejszego poziomu PKB niż wcześniej szacowany przez Ministra Finansów" - czytamy dalej.

Według resortu, równocześnie planuje się zwiększenie stanu etatowego Sił Zbrojnych do 200 tys. żołnierzy, w tym nie więcej niż 130 tys. stanowisk planuje się przeznaczyć dla żołnierzy zawodowych, m.in. w związku z trwającym procesem formowania Wojsk Obrony Terytorialnej.

"Powyższe przedsięwzięcia wymagają odpowiedniego finansowania, dlatego niezbędne jest przeznaczanie na obronność co najmniej 2% PKB, liczonego według metodologii NATO, już od 2018 r. oraz stopniowe zwiększanie tej wielkości w latach następnych" - czytamy także. 

Według uzasadnienia, zgodnie ze "Strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju", zakłada się, że zwiększanie wydatków obronnych do poziomu 2,2% PKB w 2020 r. i docelowo 2,5% PKB w roku 2030, co pozwoli m.in. na:
- zapewnienie zdolności państwa do obrony oraz przeciwstawienia się agresji, w tym zdolności odstraszania, również przeciw zagrożeniom hybrydowym i w cyberprzestrzeni;
- reorganizację struktur organizacyjnych i dowodzenia Sił Zbrojnych RP oraz doskonalenie narodowego planowania obronnego na szczeblu strategicznym, w tym planowania i programowania rozwoju Sił Zbrojnych RP;
- modernizację techniczną Sił Zbrojnych RP poprzez zwiększanie nasycenia nowoczesnym sprzętem wojskowym, z aktywnym zaangażowaniem i wykorzystaniem polskiego potencjału przemysłu obronnego;
- stworzenie wydolnego systemu ochrony powietrznej, w tym przeciwrakietowej;
- zintegrowanie Wojsk Obrony Terytorialnej z pozostałymi rodzajami sił zbrojnych, czytamy także.

Kolejnym celem projektowanej ustawy jest podwyższenie z 25% do 50% ustanowionego obecnie progu procentowego w zakresie wysokości możliwych do udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówień, których przedmiotem jest sprzęt wojskowy.

"Zwiększenie progu może pozytywnie wpłynąć na tempo osiągania zakładanych zdolności operacyjnych przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, przez możliwość zaangażowania przez przedsiębiorców sektora zbrojeniowego większej ilości środków finansowych, ze zdecydowanie mniejszym ryzykiem utraty płynności w trakcie realizacji projektów realizowanych na rzecz resortu obrony narodowej oraz może pozwolić na jednoczesne zaangażowanie się podmiotów sektora zbrojeniowego w większą ilość projektów realizowanych na rzecz resortu obrony narodowej" - czytamy również.

(ISBnews)