Zysk netto Banku Handlowego spadł r/r do 42,66 mln zł w I kw. 2017 r.

ISBNews
28.04.2017 08:00
A A A


Warszawa, 28.04.2017 (ISBnews) - Bank Handlowy odnotował 42,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 104,37 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Na początku kwietnia Bank Handlowy podał, że ocenia, iż jego skonsolidowany zysk netto za I kwartał 2017 roku "istotnie odbiega od wyników z poprzednich kwartałów" i szacuje, że sięgnął on ok. 60 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 254,28 mln zł wobec 247,39 mln zł rok wcześniej.

"Odsetki od należności od klientów stanowiące główne źródło przychodów odsetkowych, osiągnęły poziom 219,3 mln zł i były wyższe o 19,4 mln zł (tj. 9,7%) w stosunku do I kwartału 2016 roku, dzięki pozytywnemu wpływowi marży kredytowej. Z drugiej strony spadek zanotowały przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu o 9,7 mln zł (tj. 54,3%) oraz od dłużnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży o 6,4 mln zł (tj. 8%), głównie z powodu niższego średniego wolumenu na papierach wartościowych. Jednocześnie koszty z tytułu odsetek w I kwartale 2017 roku spadły o 1,8 mln zł (3%), w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku. Głównym powodem spadku były niższe koszty odsetek od zobowiązań wobec banków o 8,4 mln zł (tj. 54,2%), częściowo skompensowane przez wyższe koszty odsetkowe od zobowiązań wobec podmiotów sektora niefinansowego i finansowego" - czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 134,29 mln zł wobec 142,64 mln zł rok wcześniej.

"Spadek o 8,3 mln zł (tj. 5,9%) był przede wszystkim efektem niższego wyniku z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych o 8,5 mln zł (tj. 32,6%) w związku z nowymi wymogami regulacyjnymi dotyczącymi ubezpieczeń grupowych. Największa pozycja wyniku z tytułu opłat i prowizji, czyli prowizje z tytułu kart płatniczych i kredytowych, spadły o 2,8 mln zł (tj. 8,3%)" - czytamy dalej.

Aktywa razem banku wyniosły 44,76 mld zł na koniec I kw. 2017 r. wobec 45,21 mld na koniec I kw. 2016 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 39,63 mln zł wobec 98,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Koszty działania i ogólnego zarządu wraz z amortyzacją wyniosły w I kw. br. 343 mln zł wobec 313,1 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego - wzrost o 29,9 mln zł (tj. 9,6%) wynikał z wyższych kosztów ogólno-administracyjnych o 50,6 mln zł (tj. 35,3%) w związku z zaksięgowaniem rezerwy na składkę na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w wysokości 60,9 mln zł. Fundusz ten zasilany jest składkami wnoszonymi raz w roku. Dodatkowo bank dokonał wpłaty składki na fundusz gwarantowania depozytów za I kwartał 2017 roku w wysokości 2,6 mln zł. Wzrost ten został częściowo skompensowany przez niższe koszty pracownicze w efekcie zmniejszania się zatrudnienia. Zatrudnienie w Grupie w omawianym okresie spadło o 272 etaty i wyniosło na koniec marca br. 3 600 etatów, podano w materiale.

Wskaźnik koszty/ dochody nie zmienił się w ujęciu rocznym i wyniósł 73%.

Wskaźnik ROE w I kw. 2017 r. wyniósł 8,7% wobec 8,2% rok wcześniej, a wskaźnik ROA - odpowiednio: 1,2% wobec 1%.

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 17,3% w I kw. br. wobec 17,4% rok wcześniej.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

(ISBnews)