Akcja kredytowa B. Handlowego wzrosła o 1,9% kw/kw w I kw., wskaźnik NPL to 2,9%

ISBNews
28.04.2017 08:11
A A A


Warszawa, 27.04.2017 (ISBnews) - Należności Banku Handlowego od klientów zwiększyły się o 1,9% w skali kwartału i wyniosły 19,22 mld zł na koniec I kw. 2017 r., podała instytucja. Jednocześnie wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) utrzymał się na poziomie 2,9% w I kw. - bez zmian wobec poprzedniego kwartału.

"Wartość należności od klientów netto na koniec I kwartału 2017 roku wyniosła 19,2 mld zł i była wyższa 0,4 mld zł (tj. 1,9%) w stosunku do końca 2016 roku. Po wyłączeniu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, wartość należności klientów netto wzrosła o 0,3 mld zł (tj. 1,6%). Należności w sektorze niefinansowym wzrosły po stronie klientów instytucjonalnych (+0,4 mld zł, tj. 2,9%, wzrost nastąpił w segmencie klientów globalnych i bankowości przedsiębiorstw). Z wyłączeniem transakcji reverse-repo wzrost należności po stronie klientów instytucjonalnych wyniósł 0,3 mld zł (tj. 2,4%). Należności w sektorze niefinansowym po stronie klientów indywidulanych pozostały na prawie niezmienionym poziomie" - czytamy w raporcie.

Wartość zobowiązań wobec klientów na koniec marca 2017 roku wyniosła 31,7 mld zł i była niższa o 2,2 mld zł (tj. 6,5%) w porównaniu do końca 2016 roku, co wynikało z wysokiej bazy na koniec 2016 roku na rachunkach bieżących klientów instytucjonalnych, w tym jednostek budżetowych, podano także.

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne sięgnął w I kw. br. -29,4 mln zł wobec rozwiązań netto w wysokości 5,5 mln zł w I kwartale 2016 roku. Odpisy z tytułu utraty wartości wyniosły w I kw. br. 586,82 mln zł.

"Wyższy poziom rezerw w sektorze bankowości instytucjonalnej, był przede wszystkim efektem wzrostu poziomu ryzyka niewywiązywania się kredytobiorców ze spłaty zobowiązań kredytowych w obszarze SME, w portfelu klientów ocenianych indywidualnie. W segmencie bankowości detalicznej odnotowano utworzenie odpisów netto w wysokości -15,8 mln zł w I kwartale 2017 roku wobec -12,2 mln zł utworzenia odpisów netto w I kwartale 2016 roku. Zwiększenie odpisów netto o 3,6 mln zł wynika ze wzrostu kwoty salda kredytów z utratą wartości w związku ze wzrostem portfela kredytowego oraz wzrostem średniego wieku tego portfela" - napisano w raporcie.

Wskaźnik kredytów nieobsługiwanych (NPL) wyniósł 2,9% na koniec marca 2017 r. - bez zmian wobec końca grudnia 2016 r.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

(ISBnews)