Ailleron: Opcje menedż. z celem min. podwojenia kapitalizacji w II kw. 2020 r.

ISBNews
05.05.2017 16:49
A A A


Warszawa, 05.05.2017 (ISBnews) - Ailleron przyjął Program Opcji Menedżerskich na lata 2017-2019 z celem minimalnym podwojenia kapitalizacji w II kw. 2020 roku względem poziomu kapitalizacji z I kw. 2017 roku, podała spółka.

?Celem minimalnym programu, stanowiącym jednocześnie warunek konieczny objęcia akcji warunkowej emisji w wykonaniu warrantów subskrypcyjnych, jest podwojenie kapitalizacji spółki w drugim kwartale 2020 roku względem poziomu kapitalizacji Spółki z pierwszego kwartału 2017 roku" ? czytamy w komunikacie.

Program zostanie w szczególności wykorzystany do pobudzenia następujących czynników wzrostu wartości spółki w długim okresie:

- sprzedaży nowych produktów, tj. oprogramowania sprzedawanego w sposób powtarzalny lub mającego potencjał sprzedaży powtarzalnej,

- sprzedaży w modelu powtarzalnym, tj. modelu biznesowym w którym przychody ze sprzedaży generowane są w sposób ciągły lub cykliczny w danym okresie, przykładem jest sprzedaż abonamentowa, revenue share lub sprzedaż produktu wykazująca wzrost z jednego klienta w kolejnych okresach wynikający z dosprzedaży kolejnych licencji lub nowych funkcjonalności,

- eksportu, tj. sprzedaży generowanej na rynkach zagranicznych,

- zwiększenia efektywności spółki poprzez m.in. podnoszenie wskaźników produktywności, malejący koszt krańcowy produkcji technologii, synergię pomiędzy poszczególnymi obszarami biznesu (business units), malejący koszt krańcowy kosztów wydziałowych, optymalizację kosztów finansowych,

- budowanie relacji inwestorskich poprzez cykliczną prezentację profilu, rezultatów i planów rozwojowych Spółki inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym, budowanie relacji z analitykami rynków kapitałowych, raportowanie giełdowe, wymieniono w informacji.

?Program polega na wyemitowaniu, zaoferowaniu i objęciu przez kluczowych pracowników i współpracowników spółki co najwyżej 600 000 warrantów subskrypcyjnych. Każdy warrant subskrypcyjny będzie uprawniać do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii L w kapitale zakładowym spółki o wartości nominalnej 0,30 zł każda akcja, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego" ? czytamy dalej.

Akcje warunkowej emisji w wykonaniu warrantów subskrypcyjnych będą obejmowane z 50% dyskontem w relacji do ceny w Q2/2020. Oznacza to, że cena objęcia akcji będzie wynosiła przynajmniej 11,53 zł za 1 akcję (średnia cena w Q1/2017) - zakładając przynajmniej dwukrotny wzrost kapitalizacji spółki, który jest warunkiem koniecznym konwersji warrantów na akcje, podano także.

Wejście w życie programu wymaga zaopiniowania jego postanowień przez radę nadzorczą spółki oraz przyjęcia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki w formie uchwały. Zarząd wnioskuje o umieszczenie w porządku obrad najbliższego walnego sprawy dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opcji Menedżerskich na lata 2017-2019, podsumowano.

Ailleron (połączone firmy: Wind Mobile i Software Mind) specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in.: LiveBank, iLumio, czy Ringback Tones.

(ISBnews)