Ustawa o działalności innowacyjnej zmniejszy dochody finans. publ. o 1 mld zł/r.

ISBNews
10.05.2017 11:41
A A A


Warszawa, 10.05.2017 (ISBnews) - Zmiany, które ma przynieść Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej oznaczać będą spadek dochodów sektora finansów publicznych o 1 007 mln zł rocznie, podano w ocenie skutków regulacji (OSR).

Ubytek dochodów państwa szacowany jest na 777 mln zł rocznie, a jednostek samorządu terytorialnego - na 230 mln zł rocznie. " Powyższe szacunki dochodów i wydatków sektora finansów publicznych mają ostrożny charakter (reprezentują raczej maksymalny możliwy ubytek dochodów budżetowych)" - czytamy w OSR.

"Projektowana ustawa przewiduje zmiany mające na celu likwidację lub ograniczenie barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej oraz podniesienie atrakcyjności podatkowych instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Potrzeba poprawy otoczenia działalności innowacyjnej została podniesiona w exposé premier Beaty Szydło 18 listopada 2015 r., przypomniano w uzasadnieniu.

"Przyjęte mechanizmy będą miały pozytywny wpływ na rozwój rynku B+R i spowodują zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki. Analiza struktury polskiego eksportu (tzw. 'niskie nasycenie wiedzą'), liczby polskich patentów oraz miejsce Polski w rankingach innowacyjności każą negatywnie oceniać obecny stan innowacyjności w Polsce. Niniejszy projekt ustawy zawiera bodźce do uruchomienia rezerw w tym zakresie, co powinno przełożyć się na wzrost dochodów polskich przedsiębiorstw" - czytamy w OSR.

Proponuje się aby projektowane zmiany weszły w życie najpóźniej 1 stycznia 2018 r.

Projekt ustawy zawiera szereg zmian, których wspólnym mianownikiem jest oddziaływanie na otoczenie regulacyjne prowadzenia działalności innowacyjnej, wśród których najważniejsze to:

1) zmiany podatkowe:

- zwiększenie wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową (B+R) do 100% (i 150% dla Centrów Badawczo-Rozwojowych - CBR),

- doprecyzowanie i rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R (o środki inne niż trwałe, o inne niż umowa o prace formy zatrudnienia, oraz dodatkowe koszty dla CBR),

- umożliwienie korzystania z ulgi B+R dla części przedsiębiorstw działających poza Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi,

- wydłużenie wyłączenia tzw. podwójnego opodatkowania spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych, zaangażowanych w działalność B+R;

2) inne niż podatkowe zmiany regulacji dot. CBR (rozszerzenie możliwości uzyskania statusu CBR);

3) zmiany w zakresie własności przemysłowej i rzeczników patentowych:

- obniżenie kosztów związanych z uzyskaniem ochrony patentowej dla akademickich inkubatorów przedsiębiorczości i Centrów Transferu Technologii,

- zmiany podmiotów uprawnionych do występowania przed Urzędem Patentowym RP,

- zmiany ustrojowe samorządu zawodowego rzeczników patentowych (wyłączenie biernego i czynnego prawa wyborczego do organów samorządu wobec zawieszonych rzeczników patentowych, w tym na skutek zatrudnienia w administracji publicznej, zwiększenie jawności działania samorządu rzeczników patentowych);

4) zmiany w obszarze szkolnictwa wyższego:

- rozszerzenie możliwości działalności uczelni w formie spółek kapitałowych,

- zapewnienie MNiSW instrumentów do prowadzenia monitoringu losu doktorantów (analogicznie do obecnych rozwiązań w zakresie monitoringu losu absolwentów),

- deregulacja procedury w zakresie ustalania Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej;

5) zmiany ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (zakres i formy działalności);

6) inne zmiany w zakresie regulacji określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, podano także w OSR.

Autorzy projektu wskazują, że celem jest stworzenie otoczenia prawnego, instytucjonalnego i organizacyjnego, sprzyjającego procesom innowacyjnym.

"Realizacja przewidzianych działań będzie się przyczyniać do osiągnięcia celów określonych w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (Plan Morawieckiego), Strategii na rzecz doskonałości naukowej, nowoczesnego szkolnictwa wyższego, partnerstwa z biznesem i społecznej odpowiedzialności nauki (Strategii Gowina) oraz Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - w obszarze innowacyjności, w tym zwiększenia nakładów na badania i rozwój do poziomu 1,7% PKB w 2020 roku czy utworzenia 1500 startupów w okresie 7 lat" - podsumowano w materiale.

W latach 2008-2015 zwiększył się w Polsce udział nakładów na badania i rozwój w stosunku do Produktu Krajowego Brutto (tzw. wskaźnik GERD) z 0,6% do 1%, ale nadal jest on niższy niż wartość wskaźnika GERD dla Unii Europejskiej (wzrost z 1,76% do 1,95%), podkreślono także.

(ISBnews)