KNF nałożyła po 100 tys. zł kary na DAMF Invest i FON

ISBNews
16.05.2017 17:16
A A A


Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na spółkę DAMF Invest i FON kary pieniężne wysokości po 100 tys. zł wobec stwierdzenia, że spółki nienależycie wykonały obowiązki informacyjne, podała Komisja.

"Komisja, na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw, jednogłośnie nałożyła na spółki DAMF Invest S.A. i FON kary pieniężne: na spółkę DAMF Invest ? w wysokości 100 tys. zł, na spółkę FON S.A. ? w wysokości 100 tys. zł, wobec stwierdzenia, że ww. spółki nie dokonały w terminie zawiadomień Komisji i spółki Zakłady Mięsne Herman S.A. (obecnie Investment Friends Capital z siedzibą w Płocku, dalej emitent) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy o ofercie w związku z przekroczeniem w dniu 1 stycznia 2012 r. progu 90 % ogólnej liczby głosów w emitencie" - podała KNF. 

KNF podkreśliła, że obowiązki związane z posiadaniem znacznych pakietów akcji spółek publicznych należą do najważniejszych obowiązków inwestorów.

"Na wstępie Komisja wskazuje, że w dacie zdarzenia związanego ze stwierdzonym naruszeniem spółka DAMF Invest S.A. była podmiotem dominującym wobec FON S.A. (posiadała 66 % ogólnej liczby głosów w tej spółce). Stąd też na obu spółkach ciążyły obowiązki notyfikacyjne związane ze znacznymi pakietami akcji, w związku ze zmianą stanu posiadania akcji emitenta przez podmiot zależny od każdej z nich" - czytamy dalej.

Zawiadomienia wpłynęły do Komisji w dniu 9 stycznia 2012 r. (poniedziałek). Natomiast emitent przekazał do publicznej wiadomości informację o otrzymanych zawiadomieniach dopiero w dniu 12 stycznia 2012 r. (czwartek) w późnych godzinach wieczornych, podano także. 

"KNF podkreśla, że przepisy dotyczące obowiązków związanych ze znacznymi pakietami akcji należą do standardowych rozwiązań mających na celu ochronę pozostałych inwestorów na rynku kapitałowym, zaś naruszenia, jakich dopuściły się ukarane spółki, godziły w dobro szczególnie chronione, jakim jest przejrzystość rynku kapitałowego" - czytamy dalej. 

Komisja wskazuje również na brzmienie przepisu art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie, który obliguje akcjonariusza do dokonywania zawiadomienia niezwłocznie. Niezwłoczność oznacza w tym przypadku dokonanie czynności bez jej zbędnego przedłużania, bez nieuzasadnionej zwłoki, zaś terminem ostatecznym jest termin czterech dni roboczych (w przypadku transakcji pozagiełdowych) lub sześciu dni sesyjnych (w przypadku transakcji giełdowych).

(ISBnews)