Podkomisja nadzwyczajna rozpatrzy rządowy projekt ustawy Prawo wodne

ISBNews
07.06.2017 09:20
A A A


Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - Sejmowa Komisja Finansów Publicznych (FPB), Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (GMZ), Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ) i Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW) zdecydowały o powołaniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo wodne.

Posłowie zdecydowali, że podkomisja będzie liczyła 13 posłów: 7 z Prawa i Sprawiedliwości, 3 z Platformy Obywatelskiej i po 1 osobie z PSL, Nowoczesnej i  Kukiz15.

"Generalnym celem postulowanej reformy jest wzrost współfinansowania gospodarki wodnej przez korzystających z zasobów wodnych, zwłaszcza zaś sektorów polskiej gospodarki, które są bezpośrednimi beneficjentami wód, aktualnie utrzymywanych przez budżet państwa. Jednocześnie z uwagi na zakres działalności nowych jednostek - PGW 'Wody Polskie', zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa powodziowego oraz ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej w zakresie prawno-administracyjnym, powoduje konieczność wydatkowania środków finansowych z budżetu państwa. Wsparcie z budżetu państwa w postaci dotacji na działalność postulowanych jednostek nie przekroczy limitu obecnie ponoszonych wydatków na gospodarkę wodną i tym samym nie spowoduje zwiększenia wydatków budżetu państwa na ten cel" - czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

W toku prac nad projektem ustawy jednym z istotnych elementów, jakie będą rozwiązane w zakresie nowych przepisów będzie opracowanie nowego regulatora dla sektora wodociągowo-kanalizacyjnego. Będzie to wymagało obok przejęcia (przejścia) pod nadzór ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu ludności w wodę i odprowadzeniu ścieków, zatrudnienia nowych pracowników, odpowiedzialnych za kwestie dotyczące tego sektora (od ministra właściwego do spraw budownictwa), podano także.

"Ponadto zgodnie z postanowieniami Rady Ministrów, oprócz środków na zadania wydatkowanych aktualnie z rezerwy celowej ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz wojewodów, do sektora planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa i gospodarki wodnej zostaną przesunięte etaty aktualnie znajdujące się w jednostkach samorządu terytorialnego z zakresu gospodarki wodnej (marszałkowie województw, starostowie) wraz ze środkami na ich utrzymanie oraz zapewnienie stanowisk pracy" - czytamy dalej.

Z uwagi na ten fakt, także kwestie związane z ewidencją (aktualnie melioracji wodnych szczegółowych oraz melioracji wodnych podstawowych) staną się pełnym zasobem dokumentacji (oraz administracji majątkiem Skarbu Państwa) i będą stopniowo dostosowywane (zakłada się pełne dostosowanie do 31 grudnia 2019 r.). Z uwagi na proponowane zmiany będzie to przede wszystkim oznaczało konieczność znaczącego rozbudowania aktualnie prowadzonych baz, często także zmiany istotne z punktu widzenia sposobu ich prowadzenia (przede wszystkim w przypadkach gdy są one prowadzone w wersji papierowej). W tym zakresie rok 2017 będzie przede wszystkim etapem przygotowawczym, tj. będzie oznaczał konieczność opracowania systemów (zarówno ewidencyjnych, ale także księgowych), które umożliwią realizację tego zadania, podano dalej.

W projekcie założono, że większość przepisów z noweli wejdzie w życie 1 lipca 2017 r.

(ISBnews)