MF: Dług sektora general government wzrósł do 1013,57 mld zł na koniec I kw.

ISBNews
12.06.2017 16:18
A A A


Warszawa, 12.06.2017 (ISBnews) - Dług sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniósł 1 013,57 mld zł na koniec I kw. 2017 r., co oznacza wzrost o 0,7% kw/kw, podało Ministerstwo Finansów. Państwowy długu publiczny (PDP, liczony wg polskiej metodologii) wyniósł 975,27 mld zł i wzrósł o 1% kw/kw.

" Zmiana PDP w I kwartale 2017 r. była wynikiem:
- wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 10 823,4 mln zł (+1,2%), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 10 873,7 mln zł (+1,2%),
- spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 736,9 mln zł (-1,1%), w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich związków o 729,1 mln zł (-1,1%),
- spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 10,4 mln zł (-13,1%). - czytamy w komunikacie. 

Na zmianę wysokości długu EDP w I kwartale 2017 r., poza zmianami w PDP, wpłynął przede wszystkim:
- spadek zadłużenia przedsiębiorstw zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych (o 1 132,8 mln zł),
- spadek zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (o 1 050,2 mln zł),
- wzrost wartości portfela skarbowych papierów wartościowych (SPW) posiadanych przez fundusze umiejscowione w BGK (w tym Krajowy Fundusz Drogowy) o 657,0 mln zł, co spowodowało spadek długu EDP w wyniku zwiększenia konsolidacji wzajemnych zobowiązań sektora, - wzrost zadłużenia wynikający z transakcji CIRS w rezultacie kształtowania się kursów walut obcych (o 200,4 mln zł), podano także.

"Na koniec I kwartału 2017 r. dług krajowy wg kryterium miejsca emisji wyniósł 658 mld zł, co oznacza wzrost w porównaniu z końcem 2016 r. o 27,8 mld zł (+4,4%). W tym samym okresie dług zagraniczny spadł o 17,8 mld zł (-5,3%), do poziomu 317,3 mld zł, co było głównie wypadkową zmian długu SP:
- umocnienia się złotego wobec EUR (4,6%), USD (5,6%), CHF (4,2%), CNY (4,8%) i JPY (1,3%) - spadek długu o 14,7 mld zł,
- emisji obligacji SP o wartości 1,5 mld euro, - wykupu obligacji SP o wartości 2 mld euro, - salda ciągnień i spłat kredytów SP w MIF w wysokości -0,2 mld euro" - czytamy także.

W I kwartale 2017 r. odnotowano: - wzrost udziału w PDP zadłużenia wobec krajowego sektora bankowego (z 31,4% do 32,2%), - spadek udziału zadłużenia wobec inwestorów zagranicznych (z 53,0% do 52,1%), - udział zadłużenia wobec krajowego sektora pozabankowego pozostał na niezmienionym poziomie (15,7%).

W strukturze długu publicznego dominują instrumenty rynkowe (85,1% udział na koniec I kwartału 2017 r.), w tym przede wszystkim instrumenty wyemitowane na rynku krajowym (61,7%). Udział instrumentów rynkowych w PDP w I kwartale wzrósł o 0,7 pkt proc.

(ISBnews)