Oferta prywatna do 10% akcji Robyga w trybie ABB rusza dziś

ISBNews
12.06.2017 17:59
A A A


Warszawa, 12.06.2017 (ISBnews) - Robyg rozpocznie dziś prywatną ofertę nie więcej niż 26 309 199 akcji zwykłych serii H, stanowiących nie więcej niż 10% akcji spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, podał Robyg. Oferta zostanie przeprowadzona w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu (ABB).

"Oferta będzie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ? Kodeks spółek handlowych. Zgodnie z uchwałą, oferta będzie skierowana do nie więcej niż 149 uprawnionych inwestorów, w tym inwestorów instytucjonalnych, tj. (i) do akcjonariuszy spółki posiadających akcje spółki stanowiące powyżej 1% kapitału zakładowego spółki, którzy zarejestrowali te akcje na walnym zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2017 r. (uprawnieni akcjonariusze), proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji spółki, (ii) w drugiej kolejności, w przypadku, gdyby w wyniku alokacji akcji zgodnie z punktem (i) powyżej pozostały nieobjęte akcje, do uprawnionych akcjonariuszy wybranych przez zarząd według kryteriów ustalonych wedle uznania zarządu; oraz (iii) w trzeciej kolejności, w przypadku, gdyby w wyniku zaoferowania akcji uprawnionym akcjonariuszom zgodnie z punktami (i) oraz (ii) powyżej pozostały nieobjęte akcje, do podmiotów wybranych przez zarząd wedle własnego uznania" - czytamy w komunikacie,

Oferta zostanie przeprowadzona w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez zarząd z uwzględnieniem wyniku procesu budowania księgi popytu i zgodnie z uchwałą nie będzie niższa niż średnia cena rynkowa akcji spółki, ważona wolumenem obrotu, z okresu 6 miesięcy notowań akcji spółki na GPW poprzedzających dzień przypadający 5 dni powszednich przed dniem ustalenia ceny akcji przez zarząd, skorygowana o dywidendę wypłaconą przez spółkę za rok obrotowy 2016, podano także.

Akcje będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2017 r. Dla uniknięcia wątpliwości, akcje nie będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2016.

"Dwaj członkowie zarządu oraz, wedle najlepszej wiedzy zarządu, przewodniczący rady nadzorczej spółki zamierzają wziąć udział w ofercie" - czytamy także.

Ponadto, w ramach czynności zmierzających do wykonania uchwały, spółka zawarła 12 czerwca umowę plasowania akcji z Pekao Investment Banking i mBank. Umowa plasowania akcji zawiera zobowiązanie spółki do powstrzymania się od dalszej emisji akcji oraz nierozporządzania akcjami (ang. lock-up obligation) przez okres 9 miesięcy, podsumowano.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku, notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 roku. Kontraktacja mieszkań w 2016 roku wyniosła 2 957 lokali.

(ISBnews)