Minister energii przekazał do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o OZE

ISBNews
28.06.2017 12:39
A A A


Warszawa, 28.06.2017 (ISBnews) - Minister energii przekazał do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz niektórych innych ustaw, podało Rządowe Centrum Legislacji.

"Celem niniejszego projektu rządowego [...] jest przede wszystkim zapewnienie pełnej zgodności przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r o odnawialnych źródłach energii [...] do czego strona polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej w procedurze notyfikacyjnej w sprawie SA.43697 (2015/N) - Polski system wspierania rozwoju OZE oraz zwolnienie dla energochłonnych użytkowników" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Potrzeba wprowadzenia zmian wynika także z konieczności dostosowania przepisów ustawy OZE do zmieniających się uwarunkowań rynkowych i gospodarczych, w tym wpisujących się w "Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" (SOR), wskazano także.

Kolejnym celem jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych prawnych i redakcyjnych w różnych obszarach ustawy. Zamierzeniem projektu jest między innymi:

- Doprecyzowanie niektórych definicji ustawy OZE oraz elementów zbiorczego raportu rocznego prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

- Kontynuacja zmian systemowych umożliwiających utworzenie na zasadach rynkowych lokalnych obszarów zrównoważonych energetycznie,

- Dokonanie zmian usprawniających działanie systemu aukcyjnego w odniesieniu między innymi do podziału na tzw. koszyki,

- Likwidacja zbędnych elementów zawartych w oświadczeniach składanych przez wytwórców energii w instalacjach OZE,

- Zaproponowanie systemowych zmian wsparcia OZE polegających na wprowadzeniu,obok systemu aukcyjnego, przyjaznego dla odbiorców końcowych energii systemu Feed-in-tariff (FIT) fit-in premium (FIP) dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych dedykowanego dla mikro i małych instalacji OZE wykorzystujących stabilne i przewidywalne źródła energii (hydroenergia, biogaz, biogaz rolniczy) o mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW - FIT oraz o mocy nie mniejszej niż 500 kW i mniejszej niż 1 MW - FIP.

W projekcie proponuje się, aby pomoc publiczna na pokrycie nakładów inwestycyjnych instalacji odnawialnego źródła energii pomniejszała cenę, wynikającą z oferty złożonej przez wytwórcę, który wygrał aukcję. Pomoc inwestycyjna może być udzielana w różnych formach, jednak jej wartość musi zostać wyrażona w kwocie pieniężnej, po przeliczeniu jej w sposób pozwalający na ustalenie kwoty, jaką otrzymałby beneficjent pomocy, gdyby została ona udzielona w formie dotacji.

"W pkt 15 (dodane art. 70a-70g w ustawie OZE) zaproponowano mechanizm wsparcia dla małych wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacjach i małych instalacjach odnawialnych źródeł energii dla wybranych technologii, który zapewni lepsze dopasowanie do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań funkcjonowania rynku energii elektrycznej" - czytamy dalej.

Projekt przewiduje dokonanie zmian ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, m.in.:

- rozwiązania, których skutkiem będzie zmiana zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości według stanu sprzed wprowadzenia ustawy,

- przywrócenie brzmienia definicji budowli zawartej w ustawie - Prawo budowlane, obowiązującego przed dniem wejścia w życie ustawy,

- wprowadzenie możliwości modernizacji funkcjonujących elektrowni wiatrowych, poprzez zniesienie ustawowego zakazu modernizacji oraz remontów funkcjonujących instalacji wytwórczych,

- przewrócenie stanu, w którym pozwolenia na budowę zachowują ważność na zasadach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane.

Konsultacje projektu potrwają do 14 lipca br.

(ISBnews)