Vindexus wyemitował obligacje serii A2 o łącznej wartości 40 mln zł

ISBNews
30.06.2017 13:56
A A A


Warszawa, 30.06.2017 (ISBnews) - Vindexus dokonał emisji obligacji na okaziciela serii A2 o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł, podała spółka.

"Przedmiotem emisji jest 40 000 obligacji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1 000 zł każda. Maksymalna wartość emisji obligacji wynosi 40 000 000 zł, co stanowi więcej niż 10% kapitałów własnych emitenta" - czytamy w komunikacie.

"Środki pozyskane przez emitenta z emisji zostaną przeznaczone na inwestycje i bieżącą działalność emitenta" - czytamy dalej.

Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR 3M + 360 bps w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie.

Terminy wykupu to 30 czerwca 2019 r. (dla 5 000 obligacji), 30 grudnia 2019 r. (5 000 obligacji), 30 czerwca 2020 r. (5 000 obligacji), 30 grudnia 2020 r. (5 000 obligacji), 30 czerwca 2021 r. (5 000 obligacji), 30 grudnia 2021 r. (5 000 obligacji), 29 czerwca 2022 r. (10 000 obligacji). Wykup obligacji może nastąpić również w dniu wcześniejszego wykupu ustalonym zgodnie z warunkami emisji obligacji.

Zabezpieczeniem roszczeń pieniężnych obligatariuszy z obligacji stanowić będzie zastaw rejestrowy ustanowiony na certyfikatach inwestycyjnych funduszy GPM Vindexus NSFIZ oraz Future NSFIZ, którego wartość nie będzie niższa niż 150% wartości nominalnej wyemitowanych obligacji, podano także.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)