UTK nie zatwierdził projektu stawek dostępu do infrastruktury PKP PLK na 2017/18

ISBNews
07.07.2017 13:13
A A A


Warszawa, 07.07.2017 (ISBnews) - Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) odmówił spółce PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) zatwierdzenia projektu cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej na rozkład jazdy pociągów 2017/2018, podał UTK. Urząd uznał, że projekt jest niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

"Metodologia przedstawiona przez zarządcę infrastruktury nie spełnia przesłanek określonych w ustawie o transporcie kolejowym oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej. Oznacza to, że  projekt nie może zostać zatwierdzony przez Prezesa UTK. Główne nieprawidłowości to:

- przyjęcie kosztów nie stanowiących kosztów bezpośrednich wynikających z rzeczywistego zużycia infrastruktury kolejowej jako rezultatu przejazdu pociągu lub manewrów,

- przyjęty dobór współczynników korygujących średnią stawkę dostępu nie odzwierciedlający rzeczywistego stopnia zużycia infrastruktury oraz kosztów utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej" - czytamy w komunikacie.

W przypadku odmowy zatwierdzenia cennika zarządca może podjąć decyzję o 1) stosowaniu cennika obowiązującego w poprzednim okresie rocznego rozkładu jazdy pociągów albo 2) opracowaniu nowego projektu cennika i ponownym przedstawieniu go do zatwierdzenia, wyjaśniono.

"W pierwszym przypadku zarządca informuje prezesa UTK o swojej decyzji oraz aktualizuje regulamin sieci. Ma na to 30 dni od dnia otrzymania decyzji. Jednak od 10 grudnia 2017 r. do świadczenia usług  wymienionych w załączniku nr 2 ust. 2 i 3 ustawy  o transporcie kolejowym, należy stosować przepisy dotyczące udostępniania obiektów infrastruktury usługowej, w tym rozdział 6a i 6b oraz art. 35a ust 1 pkt 2 oraz art. 35a ust 2 ustawy o transporcie kolejowym. W przypadku opisanym w punkcie 2 powyżej, zarządca w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji odmawiającej zatwierdzenia projektu cennika przedstawia Prezesowi UTK poprawiony projekt cennika oraz aktualizuje regulamin sieci w zakresie projektu cennika" - czytamy dalej.

Prezes UTK sprawuje nadzór nad poprawnością ustalania i pobierania przez zarządcę opłat za udostępnianie infrastruktury, a więc odpowiada za zgodność projektu cennika zarządcy w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej obejmującego kalkulację wysokości zastosowanych stawek cząstkowych i współczynników z obowiązującymi przepisami prawa, podsumowano.

UTK obsługuje Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, który jest centralnym organem administracji rządowej. Zadania Prezesa UTK wyznacza ustawa o transporcie kolejowym. Jest on krajową władzą bezpieczeństwa i krajowym regulatorem transportu kolejowego w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej z zakresu bezpieczeństwa, interoperacyjności i regulacji transportu kolejowego.

(ISBnews)