PBG zamierza głosować na NWZ Rafako za emisją 42,5 mln akcji serii K

ISBNews
27.07.2017 10:20
A A A


Warszawa, 27.07.2017 (ISBnews) - PBG planuje oddać głos z posiadanych (pośrednio i bezpośrednio) akcji na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Rafako za podjęciem zaproponowanych uchwał dotyczących emisji akcji, poinformowała spółka.

"Spółka planuje oddać głos z posiadanych (pośrednio i bezpośrednio) akcji w kapitale zakładowym Rafako za podjęciem zaproponowanych uchwał i podwyższeniem kapitału zakładowego Rafako poprzez emisję nowych akcji w kapitale zakładowym Rafako" - czytamy w komunikacie.

PBG kontroluje 42,466 mln akcji, które uprawniają do oddania 50% głosów na WZA Rafako.

Rafako zwołało nadzwyczajne walne zgromadzenie na 29 sierpnia br.  podczas którego akcjonariusze mają zdecydować o emisji nie więcej niż 42,5 mln akcji serii K z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym uchwala, co następuje: Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 2 zł oraz nie wyższą niż 85 000 000 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 42 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2 zł każda" - czytamy w projekcie uchwały.
 
Akcjonariuszom spółki posiadającym akcje spółki na koniec dnia prawa poboru będzie przysługiwało prawo poboru akcji nowej emisji. Dzień prawa poboru ma zostać ustalony na 30 października br. Akcjonariusze mają również upoważnić zarząd Rafako min. do ustalenia ostatecznej liczby oferowanych akcji, ustalenia ceny emisyjnej oraz do ustalenia liczby praw poboru uprawniających do objęcia jednej akcji nowej emisji.
podano także.
 
PBG rozważa sprzedaż przysługujących spółce praw poboru zainteresowanym inwestorom, podała spółka w stanowisku dotyczącym planowanego walnego zgromadzenia Rafako.
 
"Spółka rozważa dokonanie rozporządzenia prawami poboru do nowych akcji Rafako w podwyższonym kapitale zakładowym Rafako, które będą przysługiwać spółce w przypadku podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie Rafako na rzecz zainteresowanego inwestora lub inwestorów, za cenę ustaloną w trakcie negocjacji, przy czym środki pozyskane ze zbycia praw poboru zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia finansowego spółki, wynikającego z obligacji wyemitowanych przez spółkę w terminach ich zapadalności" - czytamy w komunikacie.
 
Na sprzedaż praw poboru i w konsekwencji na zmniejszenie udziału PGB w akcjonariacie Rafako poniżej 50% udziału, zgodę muszą wyrazić obligatariusze PBG, podano także.
 
"Spółka zwróci się do obligatariuszy za pośrednictwem agenta zabezpieczeń o wydanie wspólnego stanowiska obligatariuszy zgodnie z warunkami emisji obligacji, a mającego za przedmiot wyrażenie zgody na podjęcie przez spółkę czynności wskazanych powyżej" - czytamy w komunikacie.


W celu zachowania przez PBG kontroli nad Rafako intencją spółki jest uzyskanie przez PBG uprawnienia osobistego do powoływania większości członków rady nadzorczej Rafako, które przysługiwałoby spółce w przypadku utrzymania zarówno bezpośrednio jak i pośrednio pakietu akcji Rafako stanowiących nie mniej niż 33% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rafako oraz w kapitale zakładowym Rafako, podano także.

"PBG nadal pozostanie w Rafako głównym akcjonariuszem zachowującym udział w kapitale zakładowym Rafako oraz liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rafako (bezpośrednio oraz pośrednio przez Multaros) na poziomie nie niższym niż 33%; oraz mającym istotny wpływ na realizowaną strategię spółki Rafako" - podkreślono w komunikacie.
Akcjonariusze Rafako na NWZ planowanym na 29 sierpnia br. mają zdecydować także o zmianie statu spółki w taki sposób, że PBG będzie przysługiwać prawo powołania trzech członków rady nadzorczej w przypadku pięcioosobowej rady nadzorczej oraz czterech członków w przypadku sześcioosobowej i siedmioosobowej rady nadzorczej. Pozostałych członków rady nadzorczej nadal będzie powoływać walne
zgromadzenie, podano w projektach uchwał.
 
"Uprawnienie wymienione przysługuje PBG dopóki PBG dysponuje łącznie co najmniej 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, zarówno bezpośrednio jako akcjonariusz spółki, jak również pośrednio za pośrednictwem podmiotów trzecich" - czytamy w projekcie zmian statutu spółki.


Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG.

Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)