Fitch: Napięcia na linii z UE podwyższają średniookresowe ryzyka dla Polski

ISBNews
01.08.2017 15:29
A A A


Warszawa, 01.08.2017 (ISBnews) - Pogarszające się relacje z Unią Europejską mogą negatywnie wpłynąć na wzrost PKB Polski oraz finanse publiczne w średnim okresie, uważa Fitch Ratings.

W ub. tygodniu Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Polsce, przesyłając wezwanie do usunięcia uchybienia w następstwie opublikowania w Dzienniku Ustaw w piątek 28 lipca br. ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych. Władze polskie mają miesiąc na odpowiedź na wezwanie do usunięcia uchybienia.

Fitch zwraca uwagę, że Komisja Europejska ostrzegła, iż jeśli Polska podejmie kroki w celu usunięcia lub wysłania na emeryturę sędziów Sądu Najwyższego, KE może uruchomić procedurę przewidzianą w Artykule VII Traktatu o Unii Europejskiej.

"Na uzasadniony wniosek jednej trzeciej państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej, Rada, stanowiąc większością czterech piątych swych członków po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartości" - czytamy w artykule VII.

Następnie Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może zdecydować o zawieszeniu niektórych praw wynikających ze stosowania Traktatów dla tego państwa członkowskiego, łącznie z prawem do głosowania przedstawiciela rządu tego państwa członkowskiego w Radzie. Dotychczas artykuł VII nie był nigdy stosowany, przypomniała agencja.

"W krótkim okresie, potencjalny wpływ decyzji Komisji na polską gospodarkę i finanse publiczne jest ograniczony. Nawet gdyby Polska nie dostosowała się i Komisja uruchomiłaby artykuł VII, nie miałaby możliwości wdrożenia sankcji, ponieważ do tego niezbędna byłaby jednogłośność w głosowaniu, a Węgry już zapowiedziały, że staną po stronie Polski" - czytamy w komunikacie.

Według Fitcha, główne ryzyko związane z narastającym napięciem na linii Polska-UE jest związane z groźbą ograniczenia funduszy unijnych w kolejnej perspektywie budżetowej (2021-2027) lub też z groźbą wprowadzenia dodatkowych warunków dla uzyskania tych środków.

Polska otrzymuje największą część (w ujęciu nominalnym) środków unijnych - w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 przewidziano dla niej 86 mld euro (20% PKB Polski za 2015 r.), podkreśliła agencja.


(ISBnews)